Περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Σκουριές:

 • Επένδυση συνολικά €130+ εκατ. για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, που περιλαμβάνει:
  • Κατασκευή νέου χώρου ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων
  • Κατασκευή νέας μονάδας κατεργασίας νερού, με υψηλό βαθμό απόκρισης σε ακραία καιρικά φαινόμενα και προοπτική παροχής καθαρού νερού για άρδευση στην τοπική κοινότητα
 • Μικρότερος όγκος των μεταλλευτικών καταλοίπων (2 χώροι απόθεσης γίνονται 1) και μεγαλύτερη ασφάλεια στη διαχείριση και αποθήκευση τους
 • 100% επαναπλήρωση του επιφανειακού και του υπόγειου ορύγματος μετά το τέλος της εκμετάλλευσης
 • Εφαρμογή νέας τεχνολογίας (μέθοδος λιθογόμωσης πάστας) με επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των στοών και ταχύτερη αποκατάσταση λόγω της στερεάς μορφής τους (ξηρή απόθεση)

Αναβάθμιση του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακα

 • Εξασφαλίζεται πρόσθετη χωρητικότητα άνω των 3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διαχείριση της μελλοντικής ανάπτυξης των μεταλλείων.
 • Μέγιστη μέριμνα για την αποφυγή διαρροών και βέλτιστη διαχείριση υδάτων με αντιπλημμυρικές τάφρους, σήραγγες εκτροπής και λίμνες συλλογής απορροών
 • Εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης προστασίας της εγκατάστασης από τη διάβρωση του ανέμου και του νερού, μετά τη μεταλλευτική περίοδο

Ειδικές προβλέψεις για την διαχείριση Αέρα-Θορύβου-Σκόνης

 • Τοποθέτηση συστημάτων διακράτησης σωματιδίων
 • Συστήματα απομάκρυνσης σκόνης στους μύλους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
 • Μειωμένη παραγωγή θορύβου, σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που ορίζει η νομοθεσία

Προστασία των υδάτινων πόρων

 • Αντιπλημμυρική οχύρωση όλων των εγκαταστάσεων και προστασία από εισροές υδάτων κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών (καταιγίδες, πλημμύρες κ.ο.κ.)
 • Κατασκευή λιμνών συλλογής, σηράγγων εκτροπής, αντλιοστασίων και όλων των άλλων απαραίτητων μέτρων, για την ασφαλή διαχείριση των υδάτων μέσα στις εγκαταστάσεις
 • Παροχή φιλτραρισμένου και κατεργασμένου νερού στην τοπική κοινότητα για άρδευση

Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Συνεχής περιβαλλοντική αποκατάσταση

 • Παράλληλη αποκατάσταση του φυσικού τοπίου κατά τη διάρκεια της μεταλλευτικής δραστηριότητας
 • Επαναπλήρωση του ανοιχτού ορύγματος των Σκουριών για την επαναφορά του ανάγλυφου στην πρότερη κατάσταση
 • Αποκατάσταση της περιοχής με επαναφύτευση τοπικών φυτών που καλλιεργούνται στο φυτώριο της Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα
 • Αποκατάσταση παλαιών τελμάτων προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας – Έχουν ήδη επενδυθεί €100+εκ. για τον καθαρισμό περισσότερων από 3 εκατ. τόνων αποβλήτων