Σύγκριση νέου & προηγούμενου επενδυτικού σχεδίου

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
$3,1 δις
Επενδύσεις
$1,4 δις
3.070 (+ 900 στις κατασκευές)
Θέσεις εργασίας
1.302
25+ έτη
Διάρκεια λειτουργίας
18 έτη
€2 δισ.
Κρατικά έσοδα
Μη διαθέσιμη πρόβλεψη
€70 εκ. για εμβληματικά έργα στην τοπική κοινωνία
Τοπικές επενδύσεις
Καμία δέσμευση
Επανεκκίνηση του έργου των Σκουριών και ένταξη σε φάση παραγωγής • Αναβάθμιση μεταλλείων Ολυμπιάδας & Στρατωνίου • Εκσυγχρονισμός & επέκταση λιμένα Στρατωνίου • Διερεύνηση εναλλακτικής μεθόδου κατεργασίας • Βέλτιστες διεθνώς περιβαλλοντικές πρακτικές
Νέα Έργα
Εργοστάσιο εμπλουτισμού Σκουριών • Νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στην περιοχή Μ. Λάκκου • Συνδετήρια Στοά Στρατωνίου – Ολυμπιάδας • Μεταλλουργική μονάδα χαλκού-χρυσού-αργύρου και θειϊκού οξέος • Αναβάθμιση λιμένα Στρατωνίου
Σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των Σκουριών με Ξηρή Απόθεση μεταλλευτικών καταλοίπων (ΒΔΤ*) • Παράλληλη επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση • Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων • Λιθογόμωση πάστας (ΒΔΤ*) για την επαναπλήρωση των στοών με χρήση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων • Μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων
Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Επιφανειακή εξόρυξη για 9 έτη πριν την υπόγεια • Παραδοσιακή απόθεση τελμάτων • Αυξημένες (σε σχέση με τις προβλεπόμενες από το νέο επενδυτικό σχέδιο) εκπομπές ρύπων και θειικού οξέος

* ΒΔΤ: Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές