Βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης

Οι ξηρές αποθέσεις αποβλήτων κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη μεταλλευτική βιομηχανία, καθώς συνδέονται με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την αποθήκευση των αποβλήτων, ενώ επιπλέον ενσωματώνονται καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

 

Τι είναι η Τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης;

Όλα τα μεταλλεία παράγουν μια μορφή επεξεργασμένων καταλοίπων που ονομάζονται τέλματα -μίγμα νερού και στείρων υλικών-, το οποίο απομένει από την επεξεργασία του μεταλλεύματος. Παραδοσιακά, τα τέλματα αποθηκεύονταν σε υγρή μορφή σε μεγάλες εγκαταστάσεις, τις γνωστές λίμνες τελμάτων. Οι σύγχρονες μέθοδοι της ξηρής απόθεσης αφαιρούν την περίσσεια νερού, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα αμμώδες υλικό, το οποίο κατόπιν στοιβάζεται και συμπιέζεται.

Η τεχνολογία ξηρής απόθεσης έχει μια σειρά από σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα:

Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, λόγω της μικρότερης κατάληψης επιφάνειας για την απόθεση τελμάτων

Εξοικονόμηση νερού από τη διαδικασία της αφύγρανσης και επαναχρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία

Η στερεά σύσταση των αποτιθέμενων καταλοίπων αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια, μέσω της μείωσης των γεωτεχνικών κινδύνων

Αύξηση θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του έργου

Δες πώς περιορίζουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα,
χάρη στην τεχνολογία ξηρής απόθεσης

Εφαρμόζουμε κορυφαίες βιομηχανικές πρακτικές

Χώρος Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακα

Ο Χώρος Ξηρής Απόθεσης που ήδη λειτουργούμε στον Κοκκινόλακκα αποτελεί έναν σύγχρονο, ενοποιημένο και κατάλληλα προστατευμένο χώρο ξηρής απόθεσης στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε βάσει της βέλτιστης και πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για την ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση και εναπόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων από τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου και την βέλτιστη διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων της προγενέστερης δραστηριότητας (1976-1995).

Δημιουργήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει την επιτακτική ανάγκη κατάργησης των παλαιών χώρων απόθεσης και τη δημιουργία ενός νέου ενοποιημένου χώρου, με προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος.


Κύρια χαρακτηριστικά του Κοκκινόλακκα

Ενσωμάτωση κορυφαίων διεθνών πρακτικών στη διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων (τελμάτων)

Ειδικός γεωτεχνικός σχεδιασμός με σύστημα αδιαπέραστης στεγάνωσης 4 επιπέδων σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες και τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές

24/7 λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων και της γεωτεχνικής ευστάθειας

Συστήματα διαχείρισης υδάτων, σχεδιασμένα για την προστασία των φυσικών υδάτινων πόρων και την ευστάθεια της εγκατάστασης

Υψηλή προστασία από φυσικά φαινόμενα (όπως σεισμό και πλημμύρα)

Χώρος Ξηρής Απόθεσης Σκουριών

Οι Σκουριές είναι ένα υψηλής περιεκτικότητας κοίτασμα χρυσού-χαλκού, σχεδιασμένο να λειτουργήσει με ένα συνδυασμό μεθόδων ανοιχτής εξόρυξης και υπόγειας εκμετάλλευσης, στη βάση των αρχών της παράλληλης αποκατάστασης και της μικρότερης δυνατής κατάληψης επιφάνειας.

Με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας στην λειτουργία του, προτάθηκε ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων βάσει της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας αφύγρανσης, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη όπως:

Μείωση συνολικού αποτυπώματος του έργου κατά 40%

Χρήση του ενός από τους δυο αρχικά χώρους απόθεσης - πλήρης απελευθέρωση της έκτασης 486 στρεμμάτων λεκάνης του «Λοτσάνικου»

Βελτίωση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των χώρων απόθεσης

Πλήρης ενσωμάτωσή στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, με την ολοκλήρωση της λειτουργίας

Ανάκτηση του νερού μέσω της εξοικονόμησης από την διαδικασία της αφύγρανσης