Περισσότερες επενδύσεις στην τοπική κοινωνία

€70 εκ.

για εμβληματικές επενδύσεις στον Δήμο Αριστοτέλη, έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία - €13 εκ. εντός των πρώτων 5 ετών

€19 εκ.

για την επέκταση και εκσυγχρονισμό του λιμένα του Στρατωνίου, ο οποίος θα είναι σε θέση να υποστηρίξει νέες χρήσεις (τουριστικές, μεταφορικές κ.λπ.) μετά το τέλος της μεταλλευτικής περιόδου

€3,5 δισ.

θα διοχετευθούν σε προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές για την ενίσχυση των τοπικών και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, η αποκατεστημένη γη θα αποδοθεί στις τοπικές κοινότητες για νέες χρήσεις (π.χ. γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία κ.λπ.)