Περισσότερες θέσεις
εργασίας

5.000

άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης

1.400

περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με σήμερα

900

επιπλέον θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών

25+ χρόνια

σταθερή και καλά αμειβόμενη απασχόληση

Διαχρονική προτεραιότητα

στο εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη