Κανονιστική Συμμόρφωση


ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης

Στην Ελληνικός Χρυσός πιστεύουμε ότι η διατήρηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της επιχείρησής μας, επομένως και της βιώσιμης διακυβέρνησης.

Ως μέρος της δέσμευσής μας για διαφάνεια και λογοδοσία, ενσωματώνουμε πλήρως στη δραστηριότητά μας το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία και, επιπρόσθετα, έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό σύνολο κωδίκων και πολιτικών που καθοδηγούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Ηθικής της Ελληνικός Χρυσός θέτει προτεραιότητα την ηθική και ακεραιότητα στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Τονίζει τη σημασία της ατομικής ευθύνης για την τήρηση των αξιών αυτών στην καθημερινή εργασία και ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία για την αναφορά τυχόν παραβιάσεων χωρίς το φόβο αντιποίνων. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με μηδενική ανοχή στις διακρίσεις ή την παρενόχληση. Στόχος είναι η δημιουργία κουλτούρας ακεραιότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό και καθένας χωριστά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση υψηλών ηθικών προτύπων και επαγγελματικής συμπεριφοράς μέσω των επιλογών του.

Κατεβάστε τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας PDF

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς

Η Πολιτική της Ελληνικός Χρυσός κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στις βασικές αξίες της εντιμότητας, της ακεραιότητας και της διαφάνειας. Συγκεκριμένα η Πολιτική θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της δωροδοκίας, της διαφθοράς και των ανήθικων πρακτικών, όπως ανάρμοστες ή παράνομες  πληρωμές και εν γένει συμπεριφορές που παρεμβαίνουν και επηρεάζουν, αθέμιτα, επιχειρηματικές αποφάσεις. Η Πολιτική δίνει έμφαση στην ακριβή τήρηση αρχείων-βιβλίων, προβλέπει ετήσια εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών και εργαζομένων στην Πολιτική και τους ενθαρρύνει να αναφέρουν τυχόν παραβιάσεις της μέσω καθορισμένου μηχανισμού αναφοράς.

Κατεβάστε την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς PDF

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

Η Eldorado Gold έχει θεσπίσει σε επίπεδο ομίλου, έναν ολοκληρωμένο Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών για να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές της ακολουθούν και συμμορφώνονται με τα πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής, βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Ο κώδικας περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για διαφόρους τομείς, όπως μεταξύ άλλων η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η αποφυγή της δωροδοκίας και της διαφθοράς, οι συγκρούσεις συμφερόντων και η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των δεδομένων, των εργασιακών σχέσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Κατεβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών PDF

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παγκόσμια Πολιτική Διατήρησης του Σεβασμού στην Εργασία

Η Eldorado Gold έχει υιοθετήσει, σε επίπεδο ομίλου, την Πολιτική Σεβασμού στην Εργασία για την προώθηση και εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η πολιτική αυτή σε συνδυασμό με την Πολιτική κατά της Βίας και Παρενόχλησης που έχει υιοθετήσει σε τοπικό επίπεδο η Ελληνικός Χρυσός, απαγορεύει όλες τις μορφές παρενόχλησης, διακρίσεων και βίας στο χώρο εργασίας. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε τέτοια θέματα, με τελικό στόχο την προώθηση μιας κουλτούρας σεβασμού. Η εταιρεία υιοθετεί προσέγγιση μηδενικής ανοχής σε τέτοια περιστατικά, ενθαρρύνει την αναφορά τους μέσω εσωτερικών μηχανισμών και διερευνά τις καταγγελίες με εμπιστευτικό και αμερόληπτο τρόπο.

Κατεβάστε την Παγκόσμια Πολιτική Διατήρησης του Σεβασμού στην Εργασία PDF

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελληνικός Χρυσός περιγράφει τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπό της. Η εταιρεία ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Whistleblowing

Eldorado Gold Corporation είναι εταιρεία εξόρυξης χρυσού που δραστηριοποιείται διεθνώς. Δεσμευόμαστε για την απόλυτη τήρηση των υψηλών προδιαγραφών των νόμων και κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας. Ο Κώδικάς μας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας (ο «Κώδικας») συνοψίζει τα νομικά, δεοντολογικά και ρυθμιστικά πρότυπα που ακολουθούμε και αποτελεί συνεχή υπενθύμιση στους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους συμβούλους για τη σοβαρότητα της δέσμευσής μας. Η ανάγνωση, η υπογραφή και η συμμόρφωση της συμπεριφοράς τους με τον Κώδικα αυτόν αποτελεί υποχρέωση για κάθε στέλεχος, υπάλληλο και σύμβουλό μας.

Ενημερωθείτε για το Σύστημα Εσωτερικής Αναφοράς Παραβιάσεων (Whistleblowing) WEBPAGE