Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Θέτουμε τα θεμέλια για υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα

Στην Ελληνικός Χρυσός εργαζόμαστε για τη δημιουργία κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής αξίας σε κάθε φάση του κύκλου της εξορυκτικής δραστηριότητας. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και μας επιτρέπει να δημιουργούμε και να προσφέρουμε βιώσιμη αξία μακροπρόθεσμα για τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εταιρικό, τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος μας είναι να οικοδομούμε εμπιστοσύνη και να πετυχαίνουμε βιώσιμα αποτελέσματα για τις τοπικές μας κοινότητες, συμβάλλοντας στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων και ικανοποιώντας τις προσδοκίες τους.

Πέρα από την επίτευξη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, η πολιτική μας για την ΕΚΕ προωθεί την διαρκή συμμόρφωση μας με διεθνείς πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές. Τέτοιες διεθνείς νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις προβλέπονται από το τρίπτυχο Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) για βιώσιμες και υπεύθυνες επενδύσεις.

 

Ενδεικτικοί παράμετροι ESG, που περιλαμβάνονται σε καθένα από αυτούς τους τρεις άξονες, είναι οι:

Περιβάλλον Κοινωνία Εταιρική Διακυβέρνηση
Διαφύλαξη και Διαχείριση Υδάτινων Πόρων Εργατικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πολιτικές και Διαδικασίες
Ρύπανση & Απόβλητα Κοινωνικές Ευκαιρίες και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινοτήτων Πολιτικές κατά της Δωροδοκίας και κατά της Διαφθοράς
Αποκατάσταση Γης Υγεία και Ασφάλεια Κανονιστική Συμμόρφωση
Κλιματική Αλλαγή
Περισσότερα για το Πλαίσιο ΕΚΕ PDF

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΕ

Οι επενδύσεις μας για την κοινωνία

Οι δραστηριότητές μας στον τομέα της ΕΚΕ ομαδοποιούνται σε δύο βασικές κατηγορίες:

  • Στρατηγικές Δράσεις και Πρωτοβουλίες και
  • Επενδύσεις κατόπιν αιτήματος

Τα αιτήματα που λαμβάνουμε αξιολογούνται με βάση τους πυλώνες και την πολιτική ΕΚΕ. Προκρίνουμε έργα και δράσεις, τα οποία θα έχουν μακροχρόνια επίδραση, δίνουν έμφαση στην περιοχή ενδιαφέροντος και συνάδουν με τις αξίες μας. Σε ευθυγράμμιση με την ΕΚΕ μας κατάλληλες κατηγορίες δράσεις είναι οι εξής:

01.

Εκπαίδευση και νέα γενιά

02.

Κοινωνία και οικονομική ανάπτυξη

03.

Κοινοτική Ασφάλεια και Ευημερία

04.

Υποδομές

05.

Υγεία

06.

Περιβάλλον

07.

Τέχνες & Πολιτισμός

08.

Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων

Υποβολή Αιτήματος Έργου Κοινωνικής Ευθύνης

Λαμβάνουμε αιτήματα και προτάσεις για έργα ΕΚΕ στη διεύθυνση: GR-CSRrequests@eldoradogold.com και
μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος ΕΚΕ:

Info

Σας παρακαλούμε υποβάλλετε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το αίτημα σας:

  • Τεχνική Περιγραφή έργου
  • Εκτίμηση κόστους
  • Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά (μελέτες, άδειες ή και εγκρίσεις)
  • Νομικά έγγραφα δικαιούχου (καταστατικό, ισχύον Δ.Σ., ενημερότητα)
  • Υποστηρικτικό υλικό (φωτογραφίες ή άλλα έγγραφα)
* Υποχρεωτικά πεδία
ή
* Υποχρεωτικά πεδία