Πρόληψη και Αντιμετώπιση


ΠΡΟΛΗΨΗ

Με σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα ενισχύουμε την ασφάλεια

Η ασφαλής επιχειρησιακή λειτουργία αποτελεί το θεμέλιο σε κάθε μας απόφαση. Προς αυτή την κατεύθυνση, σχεδιάζουμε και επενδύουμε σε δράσεις και τεχνολογίες που ενισχύουν την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα, αναβαθμίζουν τις υποδομές και καλλιεργούν κουλτούρα ασφάλειας στην καθημερινή εργασία των ανθρώπων μας. Αξιοποιώντας την τεχνολογία και επενδύοντας σε σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα, συμβάλλουμε στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας μας.

Για την προστασία των εργαζομένων μας, λαμβάνουμε μια σειρά μέτρων:

Συλλογικά:

Συλλογικά:

σχεδιάζονται για να περικλείουν ή να απομονώνουν τον κίνδυνο, όπως είναι η χρήση φυσικών εμποδίων. 

Ατομικά:

Ατομικά:

περιλαμβάνουν τη χρήση κατάλληλου ατομικού εξοπλισμού προστασίας, για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Οργανωτικά ή διοικητικά:

Οργανωτικά ή διοικητικά:

εφαρμόζονται για τη μείωση της διάρκειας της έκθεσης σε κίνδυνο, όπως η απασχόληση κατ’ εναλλαγή σε ομάδες εργασίες, το χρονοδιάγραμμα της εργασίας και η σήμανση ασφάλειας.

10 Χρυσοί Κανόνες Υγείας & Ασφάλειας

Σε κάθε περιοχή της δραστηριότητάς μας εφαρμόζουμε τους «10 Χρυσούς Kανόνες» ως αναπόσπαστο μέρος των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), οι οποίοι περιγράφουν τους κρίσιμους ελέγχους και τα υποχρεωτικά προστατευτικά μέτρα που απαιτούνται κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας.

Τα μεταλλεία Κασσάνδρας στο μέλλον.

Σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ασφαλούς Λειτουργίας Υπόγειου Μεταλλείου

Επενδύουμε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της ασφάλειας στη λειτουργία των μεταλλείων μας. Κεντρικό ρόλο κατέχει το «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ασφαλούς Λειτουργίας Υπόγειου Μεταλλείου». Κάθε εργαζόμενος φέρει την “Ατομική Συσκευή Ασφάλειας”, η οποία αποτελεί μέρος των υποχρεωτικών Μέσων Ατομικής Προστασίας και των Χρυσών Κανόνων Ασφάλειας της εταιρείας μας. Σε συγκεκριμένα σημεία του υπόγειου μεταλλείου υπάρχουν εγκατεστημένες συσκευές ανάγνωσης (είσοδοι μεταλλείου, κύριες στοές, στοές σύνδεσης, διασταυρώσεις, μέτωπα εργασίας), οι οποίες ανιχνεύουν το σήμα των ατομικών ηλεκτρονικών συσκευών ασφάλειας των εργαζομένων και το μεταδίδουν στο κέντρο ελέγχου. Συνεπώς, ο χειριστής του Κέντρου Ελέγχου γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη ζώνη στην οποία βρίσκεται ο εργαζόμενος.

Ιδιωτικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε βάθος 300 μ.

Επιπλέον, είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εγκατέστησε υπόγειο ιδιωτικό δίκτυο με τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 4G σε βάθος 300μ. Αυτό το πολύπλοκο τεχνολογικά έργο εξασφαλίζει την άμεση επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζομένους στα υπόγεια και τους χειριστές των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων με το υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου. Παράλληλα, επιτρέπει την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και τεχνολογιών που ενισχύουν την ασφάλεια όπως η απομακρυσμένη εξόρυξη, ο τηλεχειρισμός φόρτωσης, η τηλεμετρία οχημάτων και ο αερισμός κατ' απαίτηση.

Επενδύουμε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την επίτευξη των στόχων εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της ασφάλειας στη λειτουργία των μεταλλείων μας.  

Play button

Παρακολούθηση παραγόντων εργασιακού κινδύνου

Με στόχο τη λήψη σωστών αποφάσεων και κατάλληλων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, και ενεργώντας πέρα από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις, το τμήμα Υγείας & Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός προχώρησε στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου Συστήματος καταγραφής και ανάλυσης μετρήσεων φυσικοχημικών παραγόντων, όπως τοξικά αέρια, επάρκεια οξυγόνου, θερμοκρασία–υγρασία, κ.α., σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας μία πλήρη ενιαία βάση δεδομένων Canary Gas Focus. Με αυτό τον τρόπο, διερευνώνται επαρκώς και προλαμβάνονται τυχόν κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση στο βιομηχανικό περιβάλλον.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δημιουργούμε κουλτούρα ασφάλειας

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνουμε στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας, προσφέρουμε την απαραίτητη εκπαίδευση τόσο στους εργαζόμενούς μας όσο και στους συνεργαζόμενους εργολάβους, με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και την εκτέλεση των εργασιών τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Καλλιεργούμε τη συνείδηση για ασφάλεια και υπευθυνότητα στην εργασία μέσα από εκπαιδεύσεις που καλύπτουν θεματικούς άξονες όπως η Ασφάλεια, η Υγεία, Τεχνικά θέματα, Πυρόσβεση - Έκτακτη Ανάγκη, Περιβάλλον και Ενέργεια. Σημαντικό κομμάτι στην εκπαίδευση αποτελεί η ευαισθητοποίηση γύρω από την αναγνώριση κινδύνων και η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου καθώς και η ασφαλής οδήγηση που βοηθούν τους εργαζομένους όχι μόνο στις δραστηριότητές τους εντός της εταιρείας αλλά και πέρα από αυτή. Το Τμήμα Εκπαίδευσης σχεδιάζει με μεθοδικότητα την οργάνωση και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων και προάγοντας την κουλτούρα ψηφιακής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης.

Επιπρόσθετα, αναπτύξαμε πρόγραμμα εκπαίδευσης των Σωστικών Συνεργείων και των Ομάδων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, στο οποίο καθοριστική είναι η συμβολή της νέας τεχνολογίας με το πρωτοποριακό σύστημα FLAIM Trainer. Με τη χρήση της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality), το FLAIM Trainer στοχεύει στην εξασφάλιση της άμεσης αντίδρασης σε περίπτωση ατυχημάτων ή πυρκαγιάς, εντός και γύρω από τα μεταλλεία.

Play button

SIMS

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας

Η δέσμευσή μας να αναβαθμίζουμε καθημερινά τα επίπεδα Υγείας & Ασφάλειας στο εργασιακό μας περιβάλλον υπαγορεύεται και από τα πρότυπα του Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), τα οποία έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με κορυφαία διεθνή στάνταρντ και βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινή λειτουργία μας.

Παράλληλα, επενδύουμε στην εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων μας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός παραγωγικού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε αναπτύξει ένα εσωτερικό εκπαιδευτικό σύστημα που υποστηρίζει τις δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης, με έμφαση στους τομείς της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της διοίκησης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ετοιμότητα και αποτελεσματική αντιμετώπιση

Η Ελληνικός Χρυσός αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες, καθώς και τη δυσκολία της εργασίας, ειδικά στις υπόγειες εγκαταστάσεις της, έχει προχωρήσει στη σύσταση Εθελοντικών Σωστικών Συνεργείων και Ομάδων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, οι οποίες στελεχώθηκαν από εργαζομένους της, με βασικό στόχο να αποτελούν τους εγγυητές της ασφάλειας των συναδέλφων τους σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος στα υπόγεια μεταλλεία ή στην επιφάνεια.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει εξοπλίζοντας τις ομάδες αυτές με τα πλέον σύγχρονα μέσα, ενώ φροντίζει και για τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών τους, στοχεύοντας στη διασφάλιση της ετοιμότητας, της πρόληψης και της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης πιθανών εκτάκτων αναγκών.

Αναφορά και Διερεύνηση Συμβάντων

Τα συμβάντα ασφάλειας που προκύπτουν επικοινωνούνται προς όλα τα εργοτάξια της Eldorado ανά τον κόσμο και διερευνώνται με τη μέθοδο ICAM (Incident Cause Analysis Method), η οποία είναι μια διεθνής διεργασία ανάλυσης βιομηχανικών συμβάντων, επικεντρωμένη στον εντοπισμό των γενεσιουργών αιτιών.