Υγεία και Ασφάλεια


ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προτεραιότητα η υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων μας

Στην Ελληνικός Χρυσός δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων μας. Η ύπαρξη ενός υγιούς και ασφαλούς - σωματικά και ψυχολογικά - εργασιακού περιβάλλοντος, εκτός από αξία και δέσμευση για εμάς, αποτελεί και καταλυτικό ζήτημα επιχειρησιακής δεοντολογίας και προσωπικής ευθύνης. Μεταφράζεται σε όλο το φάσμα των εργασιών μας, όχι μόνο στα εργοτάξια αλλά και στην καθημερινή λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων αποτελεί τη σημαντικότερη αρχή στην εργασία και το μεγαλύτερο στοίχημα για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και ανάπτυξής μας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δημιουργούμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

Το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα εξετάζει όλες τις λειτουργίες της εταιρείας, τόσο τις κύριες όσο και τις υποστηρικτικές-διοικητικές, που είναι πιθανό να έχουν επίδραση στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Η μέριμνά μας για την υγεία και ασφάλεια περιλαμβάνει ακόμα τις δραστηριότητες εργολάβων και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις μας, καθώς και υλικά, εξοπλισμό και υπηρεσίες.

Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της Εταιρείας καθώς και η διοικητική μας προσέγγιση συμμορφώνονται και ενημερώνονται σύμφωνα με το πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001. Αντίστοιχα και το ισχυρό Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζουμε είναι πιστοποιημένο κατά ISO 39001.

Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας και η Πολιτική Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας:

Προσδιορίζουν τις αξίες και τις δεσμεύσεις της εταιρείας

Προσδιορίζουν τις αξίες και τις δεσμεύσεις της εταιρείας

για ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. 

Είναι σύμφωνες

Είναι σύμφωνες

με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και υπόκεινται σε ετήσια επισκόπηση και ενημέρωση. 

Επικροτούν πρωτοβουλίες

Επικροτούν πρωτοβουλίες

πέρα από τη νομική συμμόρφωση ή την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ακολουθούμε κορυφαία διεθνή πρότυπα

Έχουμε σχεδιάσει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, σύμφωνο με κορυφαία διεθνή πρότυπα, το οποίο περιγράφει τις διαδικασίες και τις πολιτικές της εταιρείας με σκοπό την:

  • βελτίωση των συνθηκών εργασίας
  • μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
  • καλλιέργεια και προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων

Κάθε εργασία εκτελείται με βάση Διαδικασίες και Οδηγίες Εργασίας, σύμφωνες με τις απαιτήσεις για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Σε περίπτωση επερχόμενων αλλαγών στις λειτουργίες μας, εντοπίζονται πιθανοί κίνδυνοι και εκπονούνται αναθεωρημένες Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

Για κάθε εντοπισμένο κίνδυνο εξετάζονται και καταγράφονται οι πιθανές επιδράσεις στους εργαζόμενους και οι απαιτήσεις που πηγάζουν από τη νομοθεσία, τις αποφάσεις κρατικών αρχών, καθώς και από την εταιρική Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.