Στρατηγική Βιωσιμότητας


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Εξορύσσουμε υπεύθυνα, με σεβασμό στον άνθρωπο & το περιβάλλον

Με δέσμευση στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα, αναπτύσσουμε και υλοποιούμε πρωτοποριακές πρακτικές για να προσεγγίζουμε τις προκλήσεις της εξόρυξης με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους φυσικούς πόρους και τους κοινωνικούς εταίρους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Από το όραμά μας μέχρι τον τρόπο που εμπράκτως ενεργούμε και συμπεριφερόμαστε, που εμπεριέχει τη βελτίωση και την εξέλιξη, επιδιώκουμε μια βιώσιμη επιτυχημένη πορεία για όλους. Η ευημερία και η αειφορία είναι για εμάς θεμέλιο.

Η στρατηγική βιωσιμότητας της Ελληνικός Χρυσός στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες:

01.

Ασφαλής και καινοτόμος παραγωγική δραστηριότητα χωρίς αποκλεισμούς

Καλλιεργούμε ένα ασφαλές, συμμετοχικό εργασιακό περιβάλλον, που προσδίδει αξία στη διαφορετικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την καινοτομία. Συγκεκριμένα: 

 • Επικεντρωνόμαστε στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας του εργατικού μας δυναμικού, των οικογενειών τους και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. 
 • Επιδιώκουμε οι ομάδες μας να απαρτίζονται από ανθρώπους διαφορετικής πολιτιστικής, δημογραφικής, κοινωνικής, μορφωτικής, γνωστικής ή άλλης ταυτότητας, ώστε αυτή η ποικιλομορφία να γίνεται ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.  
 • Επενδύουμε σε πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού μας, προσφέροντας σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. 
02.

Υπεύθυνη παραγωγή

 

Με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, δεσμευόμαστε για την υπεύθυνη εξόρυξη και παραγωγή προϊόντων χρυσού και άλλων μετάλλων.
Συγκεκριμένα:
 

 • Όλες οι δραστηριότητές μας διεξάγονται με τρόπο που δεν προκαλεί, υποστηρίζει ή συμβάλλει σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παράνομη συμπεριφορά ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. 
 • Τα προϊόντα μας συμβάλλουν στην κοινωνία με την προστιθέμενη αξία που δημιουργούν, τηρούνται πρωτόκολλα χειρισμού του τελικού προϊόντος κατά την φόρτωση, εξαγωγή και μεταφορά και οι εργολάβοι και προμηθευτές μας συμμορφώνονται και αυτοί με τα πρότυπα λειτουργίας της Ελληνικός Χρυσός.  
01.
03.
Strategy
02.
04.
03.

Ευημερία και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας

Μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλοσεβασμού, βρισκόμαστε σε διαρκή και γόνιμη συνεργασία με την τοπική κοινωνία, με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων ευκαιριών και εφοδίων για τις μελλοντικές γενιές. Συγκεκριμένα: 

 • Οι σχέσεις μας με τους κοινωνικούς εταίρους μας βασίζονται στην ανοιχτή επικοινωνία, την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια.  
 • Όταν υπάρχουν παράπονα, ενεργούμε και ανταποκρινόμαστε με τη δέουσα επιμέλεια.  
 • Λαμβάνουμε υπόψη τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους και επιδιώκουμε να ανταποκρινόμαστε στις τοπικές ανάγκες και τους στόχους τους. 
 • Δίνουμε προτεραιότητα στην πρόσληψη ντόπιων εργαζομένων και προμηθευτών, ενισχύοντας την τοπική και εθνική οικονομία. 
04.

Υγιές φυσικό περιβάλλον - στο παρόν και στο μέλλον

Προστατεύουμε τα οικοσυστήματα που μας φιλοξενούν, μέσα από την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και την εφαρμογή βέλτιστων βιομηχανικών πρακτικών.
Συγκεκριμένα:
 

 • Ευθυγραμμίζουμε τις δραστηριότητές μας με τις νομικές απαιτήσεις περί περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.  
 • Μετριάζουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα και βελτιώνουμε την ενεργειακή μας κατανάλωση.  
 • Εστιάζουμε στη διαχείριση αποβλήτων. 
 • Εφαρμόζουμε σύστημα υπεύθυνης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. 
 • Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τα έργα μας με στόχο την ελαχιστοποίηση της διατάραξης της γης, ενώ δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή εργασία. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κώδικες & Πολιτικές

Για την Ελληνικός Χρυσός η βιωσιμότητα και το υπεύθυνο επιχειρείν αποτελούν πυλώνα της λειτουργικής μας προσέγγισης. Η στρατηγική βιωσιμότητας εποπτεύεται από την Επιτροπή Βιωσιμότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Eldorado Gold και υπόκειται στις πολιτικές της Ελληνικός Χρυσός και της Eldorado Gold.

Μάθετε για τους Κώδικες & τις Πολιτικές μας
Τα μεταλλεία Κασσάνδρας στο μέλλον.

Περιβαλλοντική & κοινωνική διαχείριση

To ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Διαχείρισης απαρτίζεται από συγκεκριμένες, αναλυτικές διαδικασίες που αποσκοπούν στην αποτελεσματική διαχείριση και μετριασμό των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων του οργανισμού, όπως αυτές απορρέουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων μας. 

Πλάνο Δράσεων για το Περιβάλλον και την Κοινωνία

Τα βασικά ευρήματα των αξιολογήσεων και των επαληθεύσεων που προκύπτουν από το Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης γίνονται η βάση για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του Πλάνου Δράσεων για το Περιβάλλον και την Κοινωνία σε όλες τις λειτουργίες μας.  

Διαβάστε το Συστήμα Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Διαχείρισης εδώ PDF Διαβάστε το Πλάνο Δράσεων για το Περιβάλλον και την Κοινωνία εδώ PDF

SIMS

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βιωσιμότητας

Πέρα από τα συστήματα που εφαρμόζουμε για λόγους συμμόρφωσης με κανονισμούς και οδηγίες, η μητρική μας Eldorado Gold έχει εισάγει τόσο στη δική της λειτουργία όσο και στων θυγατρικών της ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο που περιγράφει ένα κοινό σύνολο προτύπων Βιωσιμότητας, σύμφωνα με τα οποία λειτουργούμε.  

To Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βιωσιμότητας SIMS (Sustainable Integrated Management System) είναι ένα εθελοντικό, ενδοεταιρικό σύνολο υποχρεώσεων σχετικών με τομείς υγείας και ασφάλειας στην εργασία, περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης, ασφάλειας και γενικής διαχείρισης θεμάτων βιωσιμότητας.

Περιλαμβάνει πρότυπα, τα οποία περιγράφουν το ελάχιστο επίπεδο απόδοσης που αναμένεται από εμάς, προκειμένου να κάνουμε το σωστό αναφορικά με τους τομείς αυτούς. Η σχέση με το SIMS είναι ζωντανή και αμφίδρομη. Το SIMS θέτει μετρήσιμα εργαλεία αποτελεσματικότητας και καθώς επιδιώκουμε να ανταποκρινόμαστε στο μέγιστο των απαιτήσεων, βρίσκουμε διαρκώς τρόπους για να βελτιώνουμε τις λειτουργίες μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εξελίσσεται το SIMS και έτσι όλοι μαζί ανεβάζουμε τον πήχη της υπεύθυνης συμπεριφοράς μας. Η βιωσιμότητα είναι για εμάς συνυφασμένη με τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξη.  

Συνδυαστικά, το SIMS με το ESMS συνθέτουν ένα στιβαρό πλέγμα πολιτικών, διαδικασιών κι ανθρώπινων πόρων και ρόλων, ικανών να υλοποιούν σε βάθος χρόνου τη στρατηγική βιωσιμότητάς μας, καθιστώντας τον οργανισμό ικανό να ανταποκρίνεται στις πολλές κι επιτακτικές υποχρεώσεις μιας σύγχρονης μεταλλευτικής εταιρείας, απέναντι σε ένα ολοένα πιο σύνθετο κι απαιτητικό σύνολο κοινωνικών κι άλλων εταίρων.