Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Παρακολούθησης


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ 500 ΣΗΜΕΙΑ

Αξιολογούμε την υγεία του περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης αποτελεί νομική δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός και περιλαμβάνει την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση όλων των μεταβλητών που σχετίζονται με, ή μπορεί να επηρεάζονται από, τις μεταλλευτικές μας δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, καταγράφουμε, ελέγχουμε, εξετάζουμε και μετράμε, σε 500 σημεία, την επίδοση των λειτουργιών μας ως προς 15 περιβαλλοντικές μεταβλητές:
01.

Η παρακολούθηση της οικολογικής και χημικής ποιότητας των ποτάμιων και των παράκτιων υδάτων της περιοχής.

02.

Η χημική ποιότητα των υπόγειων και πόσιμων υδάτων της περιοχής.

03.

Η χημική ποιότητα και ποσότητα των επεξεργασμένων νερών μεταλλείου.

04.

Το επίπεδο θορύβου και δονήσεων εντός των εργοταξίων.

05.

Το επίπεδο θορύβου και δονήσεων στους οικισμούς της περιοχής, καθώς και σε σημεία του οδικού άξονα με έντονη κυκλοφορία.

06.

Η συγκέντρωση αιωρούμενης σκόνης στους χώρους των εργοταξίων.

07.

Η συγκέντρωση αιωρούμενης σκόνης στους οικισμούς της περιοχής.

08.

Η ατμοσφαιρική ποιότητα στους οικισμούς της περιοχής (Στρατώνι, Στρατονίκη, Στάγιρα, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, προσεχώς και στη Μ. Παναγία).

09.

Οι μετεωρολογικές παράμετροι.

10.

Η γεωτεχνική και φυσικοχημική παρακολούθηση του χώρου ξηρής απόθεσης Κοκκινόλακκα.

11.

Η ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση των εξορυκτικών αποβλήτων.

12.

Η χημική ποιότητα των εδαφών της περιοχής.

13.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

14.

Ο ημερήσιος αριθμός φορτηγών στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

15.

Η επιτήρηση της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής.

ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ & ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εμείς μετράμε, εσείς παρακολουθείτε

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης διατίθενται δωρεάν και είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω ειδικής ιστοσελίδας της Ελληνικός Χρυσός.

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα του προγράμματος

Ένα από τα πιο εξελιγμένα δίκτυα σταθμών παρακολούθησης στην Ευρώπη

Για την επίτευξη της παρακολούθησης όλων των παραπάνω μεταβλητών λειτουργούμε ένα δίκτυο σταθμών παρακολούθησης με περισσότερους από 500 σταθμούς. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σεισμογράφους, δονησιογράφους, φορητά και σταθερά ηχόμετρα, φορητούς και σταθερούς μετρητές εκπομπών σκόνης, σταθμούς παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ποιότητας, μετεωρολογικούς σταθμούς, ροόμετρα, πεχάμετρα, γεωτρήσεις παρακολούθησης στάθμης και ποιότητας υπόγειου νερού και επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας εδαφών και υδάτων.

Η επένδυση στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Το λειτουργικό κόστος του προγράμματος παρακολούθησης ανέρχεται στα 2 εκ. ευρώ ετησίως, ενώ για τη λειτουργία του απασχολούνται πλήρως 11 άτομα (Ελληνικός Χρυσός και εργολάβοι). Το κόστος του μέχρι τώρα αγορασθέντος και εγκατεστημένου μετρητικού εξοπλισμού ανέρχεται στα 4 εκ. ευρώ.