Διαχείριση Υδάτων


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ρόλος του νερού στη μεταλλευτική δραστηριότητα

Τα μεταλλεία χρησιμοποιούν το νερό κατά τη διάρκεια των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων για διάφορους λόγους:

  • την εξόρυξη,
  • την επεξεργασία των ορυκτών,
  • τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος.

Το νερό ταξινομείται σε δύο κατηγορίες:

  • καθαρό νερό (νερό το οποίο δεν έχει έρθει σε επαφή με τη μεταλλευτική διαδικασία) και
  • νερό επαφής.

Τα καθαρά νερά είναι επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που εκτρέπονται γύρω από τις εγκαταστάσεις του μεταλλείου, ενώ τα νερά επαφής περιλαμβάνουν υπόγεια και επιφανειακά ύδατα που απαντώνται εντός του γηπέδου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.

Προστασία και βιώσιμη διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

Η διαχείριση νερού αποσκοπεί στην αποτελεσματική χρήση του νερού και μείωση της κατανάλωσης φρέσκου νερού στον κύκλο της παραγωγής μέσω της μεγιστοποίησης της ανακύκλωσης. Επεξεργαζόμαστε το νερό που έρχεται σε επαφή με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στη μονάδα επεξεργασίας υδάτων που υπάρχει στις εγκαταστάσεις μας και το επαναχρησιμοποιούμε στις καθημερινές εργασίες, όπως διαβροχή δρόμων εντός των εγκαταστάσεων, πότισμα φυτωρίου και άλλες. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι το νερό είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή και γι’ αυτό το διαχειριζόμαστε με τρεις τρόπους:

Περιορίζοντας την κατανάλωσή μας μέσω στοχευμένων έργων

Περιορίζοντας την κατανάλωσή μας μέσω στοχευμένων έργων

Εκτρέποντας τα επιφανειακά νερά μέσω καναλιών ώστε να μην εισέλθουν εντός των εγκαταστάσεων

Εκτρέποντας τα επιφανειακά νερά μέσω καναλιών ώστε να μην εισέλθουν εντός των εγκαταστάσεων

Μειώνοντας τις εισροές υπογείων υδάτων μέσω προ-αποστράγγισης αυτών και επανεισπίεσής τους στον υδροφόρο ορίζοντα

Μειώνοντας τις εισροές υπογείων υδάτων μέσω προ-αποστράγγισης αυτών και επανεισπίεσής τους στον υδροφόρο ορίζοντα

Ύδατα και Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Τα ύδατα αποτελούν βασική παράμετρο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που εφαρμόζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των μεταλλείων μας, ενώ μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων θα ελέγχεται η φυσική και χημική σταθερότητα των εγκαταστάσεων ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις στα ύδατα.

Η συστηματική παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων, πραγματοποιείται από 220 σημεία δειγματοληψίας, με ανάλυση έως 50 στοιχείων σε κάθε δείγμα. Συγκεκριμένα:

44 θέσεις

44 θέσεις

παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων

99 γεωτρήσεις

99 γεωτρήσεις

παρακολούθησης της στάθμης και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων

23 θέσεις

23 θέσεις

παρακολούθησης νερών μεταλλείου

46 θέσεις

46 θέσεις

παρακολούθησης σημείων υδροληψίας πόσιμου νερού

8 θέσεις

8 θέσεις

παρακολούθησης θαλασσίων υδάτων