Διαχείριση Μεταλλευτικών
Καταλοίπων


ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Βέλτιστη τεχνολογία στη διαχείριση μεταλλευτικών καταλοίπων

Σε όλα τα μεταλλεία, από την επεξεργασία του μεταλλεύματος παράγονται κατάλοιπα που ονομάζονται τέλματα. Πρόκειται για μίγμα νερού και στείρων υλικών, το οποίο παραδοσιακά αποθηκευόταν σε υγρή μορφή σε μεγάλες εγκαταστάσεις, τις γνωστές λίμνες τελμάτων.

ΞΗΡΗ ΑΠΟΘΕΣΗ

Διαχείριση τελμάτων με τη μέθοδο της ξηρής απόθεσης

Η τεχνολογία της ξηρής απόθεσης αποτελεί βέλτιστη διεθνή πρακτική στη μεταλλευτική βιομηχανία. Η σύγχρονη αυτή μέθοδος αφαιρεί το νερό από τα τέλματα, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα αμμώδες υλικό, το οποίο κατόπιν στοιβάζεται και συμπιέζεται.

Έτσι, η αποθήκευση των καταλοίπων γίνεται σε πολύ μικρότερες εγκαταστάσεις με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου. Επιπλέον, ο χώρος της ξηρής απόθεσης ενσωματώνεται καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Οφέλη ξηρής απόθεσης

 

Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, λόγω της μικρότερης κατάληψης επιφάνειας για την απόθεση τελμάτων.

Εξοικονόμηση νερού από τη διαδικασία της αφύγρανσης και επαναχρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία. 

Η στερεά σύσταση των αποτιθέμενων καταλοίπων αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια, μέσω της μείωσης των γεωτεχνικών κινδύνων.

Αύξηση θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του έργου. 

ΧΩΡΟΣ ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ

Υπεύθυνη διαχείριση τελμάτων Ολυμπιάδας

Ο Χώρος Ξηρής Απόθεσης που ήδη λειτουργούμε στον Κοκκινόλακκα αποτελεί έναν σύγχρονο, ενοποιημένο και κατάλληλα προστατευμένο χώρο ξηρής απόθεσης στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε βάσει της βέλτιστης και πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για την ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων από τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας και τη βέλτιστη διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων της μακρόχρονης προγενέστερης δραστηριότητας (1960-2002). Δημιουργήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει την επιτακτική ανάγκη κατάργησης των παλαιών χώρων απόθεσης και τη δημιουργία ενός νέου ενοποιημένου χώρου, με προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικά του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα

Σύστημα αδιαπέραστης στεγάνωσης 4 επιπέδων σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες και τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές.

24/7 λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών και γεωτεχνικών παραμέτρων.

Συστήματα ορθολογικής διαχείρισης υδάτων για την προστασία των φυσικών υδάτινων πόρων και την ευστάθεια της εγκατάστασης.

Αποτιθέμενα υλικά σε ξηρή μορφή (υγρασία <20%), με σκοπό τη βελτιστοποίηση των γεωτεχνικών και γεωχημικών χαρακτηριστικών τους.

Αποθηκευτική δυναμικότητά 10,85 εκατομμύρια m3 για την περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση όχι μόνο των εξορυκτικών αποβλήτων που θα παραχθούν από την εξόρυξη και επεξεργασία των σημερινών βεβαιωμένων μεταλλευτικών αποθεμάτων των μεταλλείων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών αλλά και των υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης όλων των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων απόθεσης και περιοχών επέμβασης από την μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Υψηλή προστασία από φυσικά φαινόμενα (όπως σεισμό και πλημμύρα).

ΧΩΡΟΣ ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΛΑΚΚΟΥ

Υπεύθυνη διαχείριση τελμάτων Σκουριών

Οι Σκουριές αποτελούν ένα υψηλής περιεκτικότητας κοίτασμα χρυσού-χαλκού, το οποίο θα λειτουργήσει με ένα συνδυασμό μεθόδων ανοιχτής εξόρυξης και υπόγειας εκμετάλλευσης, στη βάση των αρχών της παράλληλης αποκατάστασης και της μικρότερης δυνατής κατάληψης επιφάνειας. Με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας στην λειτουργία του, περιλαμβάνει διαχείριση των τελμάτων βάσει της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας της ξηρής απόθεσης.

Οφέλη της Ξηρής Απόθεσης στις Σκουριές

Με την τροποποίηση του σχεδιασμού των Σκουριών που εγκρίθηκε το 2021 και επισφραγίστηκε το 2023 με την νέα ΑΕΠΟ, απελευθερώθηκε πλήρως έκταση 486 στρεμμάτων της λεκάνης του Λοτσάνικου. Πλέον, η ξηρή απόθεση περιορίζεται μόνο στη λεκάνη Καρατζά Λάκκου και καταλαμβάνει 40% μικρότερο αποτύπωμα.

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της ξηρής απόθεσης στις Σκουριές, διασφαλίζεται:

40% μείωση του συνολικού αποτυπώματος του έργου με τη χρήση μόνο του ενός από τους δυο, αρχικά, χώρους απόθεσης.

Μείωση των αποθηκευτικών απαιτήσεων και εξάλειψη διαφυγής νερού προς το υπόβαθρο της περιοχής απόθεσης, λόγω της ξηρής μορφής των αποθέσεων (υγρασία 12-16%).

Βελτίωση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των χώρων απόθεσης.

Παράλληλη αποκατάσταση και πλήρης ενσωμάτωση στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, με την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

Εξοικονόμηση νερού μέσω της ανάκτησης από τη διαδικασία της αφύγρανσης των τελμάτων και ανακύκλωσής του στην παραγωγική διαδικασία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ανακύκλωση στον κύκλο παραγωγής

Για τη διαχείριση των λοιπών αποβλήτων που παράγονται κατά τις διεργασίες τις εταιρείας (αστικά, βιομηχανικά, υγρά), εφαρμόζουμε πλήρη και οργανωμένη διαδικασία σε όλα τα στάδια: συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, τελικής διάθεσης.

Η προσπάθεια μας επικεντρώθηκε στη «ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ» που σημαίνει: διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών, κατά κατηγορία, στον χώρο παραγωγής τους. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε προχωρήσει:

στην προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών κάδων διαχωρισμού και συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών,

στην τοποθέτηση πρεσών συμπίεσης χαρτιού στις αποθήκες υλικών,

στην τοποθέτηση πρεσών μεταλλικών κενών βαρελιών στα εργοστάσια και

στην τοποθέτηση κάδων press containers για την συμπίεση χαρτιού και πλαστικού στους Χώρους Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων.