Διαχείριση Βιοποικιλότητας


ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Προστασία και αναβάθμιση της βιοποικιλότητας της περιοχής

Η βιοποικιλότητα της χερσονήσου της Χαλκιδικής είναι ιδιαίτερα πλούσια και υποστηρίζει πολλά ενδημικά, σπάνια και ειδικά προστατευόμενα φυτά και ζώα, καθώς και ενδιαιτήματα. Στην περιοχή που περιβάλλει το Έργο υπάρχουν ορισμένες χαρακτηρισμένες προστατευόμενες περιοχές προς διατήρηση, οι οποίες βρίσκονται στο σύνολό τους εκτός των εγκαταστάσεων.

Στην Ελληνικός Χρυσός παρακολουθούμε συστηματικά τη βιοποικιλότητα στην περιοχή από το 2010 με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων, όπως βοτανολόγων, ορνιθολόγων, ζωολόγων, χειροπτερολόγων και εντομολόγων.

Επιπροσθέτως, υλοποιούμε πληθώρα δράσεων για την προστασία και την αναβάθμιση της βιοποικιλότητας επικεντρωμένες στη διαχείριση σημαντικών και ξενικών φυτών, καθώς και άγριων ζώων. Επίσης, υποστηρίζουμε τη μελέτη της θαλάσσιας ζωής, έχοντας εγκαταστήσει ένα εκτεταμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου εφαρμόζεται Σχέδιο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας και διενεργείται οικολογική μελέτη κάθε 3 χρόνια.

Play button

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Προστασία της τοπικής χλωρίδας και πανίδας

Σχετικά με τη χλωρίδα, πραγματοποιεί καταγραφή και προστασία των σημαντικότερων φυτών που φύονται στην περιοχή, ενώ για τα ξενικά φυτά που καταγράφονται λαμβάνονται μέτρα πρόληψης εξάπλωσης.

Ως προς τη διαχείριση της πανίδας, οι δράσεις περιλαμβάνουν διάσωση των άγριων ζώων που τυχόν απαντώνται εντός των εγκαταστάσεων του μεταλλείου, χρήση σημαντήρων στις νέες εναέριες ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης και κατασκευή τεχνητών φωλιών νυχτερίδων και πτηνών στην ευρύτερη περιοχή του έργου και εκτός αυτού.

Τέλος, η αποκατάσταση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε περιοχές παλαιών μεταλλευτικών χώρων. Στόχος των εργασιών αποκατάστασης είναι η κατά το δυνατό δημιουργία της προϋπάρχουσας βλάστησης πριν από την μεταλλευτική δραστηριότητα. Σε ό,τι αφορά τους χώρους εκσκαφής, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μεταφορά και διαφύλαξη του εδάφους έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά στις εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος.

Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση

  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, όπως η διαρκής κατάρτιση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα.
  • Εκπαίδευση σχετικά με τη βιοποικιλότητα της περιοχής, η οποία γίνεται σε όλους τους εργαζόμενους και εργολάβους.
  • Ελαχιστοποίηση της όχλησης που προκαλεί ο φωτισμός στα νυχτόβια είδη πανίδας.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

από