Ο Κύκλος Ζωής των Μεταλλείων


Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Από την έρευνα έως τη μετα-μεταλλευτική εποχή

Μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να εξελιχθεί ένα κοίτασμα σε μεταλλείο, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να λειτουργεί για δεκαετίες. Η υπεύθυνη και βιώσιμη αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου εξυπηρετεί τόσο την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αειφορία όσο και την αειφορία του ίδιου το μεταλλείου και των προϊόντων του. Στην Ελληνικός Χρυσός, με σεβασμό απέναντι στην ιστορία των Μεταλλείων Κασσάνδρας, χρησιμοποιούμε υπεύθυνες μεθόδους εξόρυξης συνεισφέροντας στη βιώσιμη ανάπτυξη όλων.

Στάδια και χαρακτηριστικά

ΣΤΑΔΙΟ

01.

Γεωλογική έρευνα

Η γεωλογική έρευνα μπορεί να είναι μία σύνθετη, επιστημονική και χρονοβόρα διαδικασία, που συντελείται σε στάδια που περιλαμβάνουν γεωχημικές, γεωφυσικές και γεωτρητικές έρευνες. Βασικός σκοπός της γεωλογικής έρευνας είναι ο εντοπισμός νέων κοιτασμάτων και η αύξηση των αποθεμάτων στα ήδη γνωστά κοιτάσματα. Με στόχο την αειφόρο διαχείριση του ορυκτού πλούτου της Χαλκιδικής και προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, χρησιμοποιούμε καινοτόμες τεχνολογίες, όπως τα ερευνητικά προγράμματα Smart Exploration, X-Mine και Multiminer. Το τμήμα της γεωλογικής έρευνας της Ελληνικός Χρυσός στελεχώνεται από εξειδικευμένους γεωλόγους και εφαρμόζει τόσο τις κλασικές όσο και τις πλέον προηγμένες διεθνώς τεχνολογίες στα διάφορα στάδια των ερευνών.

ΣΤΑΔΙΟ

02.

Ανάπτυξη και σχεδιασμός

Ο εντοπισμός κοιτασμάτων δεν οδηγεί πάντοτε στην  υλοποίηση  παραγωγικού μεταλλείου, καθώς η απόφαση για μια μελλοντική επένδυση απαιτεί εις βάθος έρευνα και ανάλυση. Η μελέτη σκοπιμότητας του έργου αρχίζει μόλις οι γεωλογικές έρευνες υποδείξουν ότι μία εμφάνιση, αξίζει να αξιολογηθεί περαιτέρω, δηλαδή αποτελεί κοίτασμα. Χρησιμοποιώντας τα εκτιμώμενα γεωλογικά αποθέματα ως βάση, οι μελέτες σκοπιμότητας αξιολογούν την τεχνική, νομική και οικονομική βιωσιμότητα της ανάπτυξης του κοιτάσματος.

Κατά τη διάρκεια του σταδίου σκοπιμότητας, συχνά συνεχίζονται επιπρόσθετες γεωλογικές έρευνες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε προσαρμογές των εκτιμήσεων των γεωλογικών και μεταλλευτικών αποθεμάτων.

Ακολουθεί το στάδιο σχεδιασμού της ανάπτυξης του μεταλλείου και  οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης και αδειοδότησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, το οποίο συχνά συμπίπτει με την ολοκλήρωση των μελετών σκοπιμότητας και τη συνεχή γεωλογική έρευνα, σχεδιάζονται λεπτομερώς όλες οι πτυχές της κατασκευής, της λειτουργίας, του κλεισίματος του μεταλλείου και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

ΣΤΑΔΙΟ

03.

Φάση κατασκευής

Μόλις ένα μεταλλευτικό έργο εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες, τα κεφάλαια και την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μερών, μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευαστική φάση. Αρχικά, πραγματοποιούνται προπαρασκευαστικά έργα αναγκαία για τη μετέπειτα δυνατότητα λειτουργίας, μεταξύ άλλων χωματουργικές εργασίες και διάνοιξη οδών.  Μόλις διαμορφωθεί το εργοτάξιο, μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή των έργων προσπέλασης, η κατασκευή κτηρίων και άλλων αναγκαίων υποδομών.

Κατασκευαστικές εργασίες μπορούν να υλοποιούνται και κατά τη διάρκεια της ζωής του μεταλλείου, εάν αυτό ζητήσει έγκριση για την επέκταση των δραστηριοτήτων του. Σε αυτήν την περίπτωση η κατασκευή του νέου τμήματος μπορεί να ξεκινήσει άμεσα και συμπίπτει με τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας.

ΣΤΑΔΙΟ

04.

Φάση παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει την εξόρυξη και τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος, τη μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων προς πώληση, καθώς και τη διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων.

Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής φάσης, λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για την ελαχιστοποίηση και τη διαχείριση πιθανών επιδράσεων στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει συνεχώς την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το θόρυβο, τη σεισμικότητα και το οικοσύστημα, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης πρόληψης για κάθε πιθανή επίπτωση στο περιβάλλον.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης, εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως είναι η Ξηρή Απόθεση για τη διαχείριση μεταλλευτικών καταλοίπων και η λιθογόμωση, μία μορφή  ανακύκλωσης των μεταλλευτικών καταλοίπων για την πλήρωση των στοών όπου παύει η δραστηριότητά μας.

ΣΤΑΔΙΟ

05.

Φάση κλεισίματος και αποκατάστασης

Δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό και την εξέλιξη των μεταλλευτικών έργων  είναι η παράλληλη αποκατάσταση, δηλαδή η επαναφορά της γης στην πρότερη κατάσταση.

Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, αυτό υλοποιείται με δύο τρόπους:

  1. Αποκαθιστούμε το τοπίο των επιφανειακών μεταλλευτικών περιοχών αμέσως μετά το τέλος της δραστηριότητάς μας και παράλληλα με την υπόγεια εκμετάλλευση.
  2. Καθαρίζουμε και εξυγιαίνουμε σημεία της περιοχής από το αποτύπωμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας προηγούμενων ιδιοκτητών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα-πρότυπο της Ολυμπιάδας, όπου έχουμε καθαρίσει την περιοχή από 3 εκατομμύρια τόνους μεταλλευτικά κατάλοιπα προηγούμενων δεκαετιών, όταν οι σύγχρονες τεχνολογίες δεν υπήρχαν.

Η επόμενη μέρα

Με την ολοκλήρωση  της μεταλλευτικής δραστηριότητας, η ευρύτερη περιοχή γύρω από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας θα έχει ήδη αποκατασταθεί και θα δοθεί στην τοπική κοινωνία προς αξιοποίηση.

Συγκεκριμένα, με μελέτη που έχουμε εκπονήσει από το 2021 με τίτλο: «Αναδεικνύοντας τα μετα-μεταλλευτικά τοπία στα Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής» προτείνουμε μετα-μεταλλευτικές χρήσεις γης που λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ευρύτερης περιοχής Στρατωνίου, Σκουριών, Ολυμπιάδας και εντάσσονται σε ένα συνολικό αειφόρο στρατηγικό σχεδιασμό. Προτείνουμε δράσεις που στόχο έχουν να αναδείξουν το δυνατό αφήγημα αυτού του τόπου μέσα από τις αρχαιότητές του, το πλούσιο φυσικό του περιβάλλον και τη μακραίωνη ιστορία των μεταλλείων στην περιοχή.

Με την απαραίτητη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και της πολιτείας, επιθυμία μας είναι να χτίσουμε μαζί μία κληρονομιά αξιών για τη χώρα, η οποία θα συνεχιστεί και πέρα από τη ζωή των μεταλλείων μας.