ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σκουριές: Έγκριση της τεχνικής μελέτης της Ελληνικός Χρυσός για τα φράγματα και τους χώρους απόθεσης, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Με απόφαση της 17 Σεπτεμβρίου 2014 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίνεται το προσάρτημα 3 της τεχνικής μελέτης του έργου Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών, με τίτλο: «Τεχνική Μελέτη Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Υποέργου Σκουριών – Φράγματα και Χώροι Απόθεσης Τελμάτων Εμπλουτισμού Μεταλλείου Σκουριών». 

Η απόφαση ακολουθεί την ΚΥΑ έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων -ΑΕΠΟ) για το έργο των Μεταλλευτικών-Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας (Ιούλιος 2011), την απόφαση έγκρισης των τεχνικών μελετών των έργων Σκουριών και Ολυμπιάδας τον Φεβρουάριο του 2012, και την ακόλουθη απόφαση του ΣτΕ τον Απρίλιο του 2013 που επικυρώνει στο σύνολό της επένδυση, ακυρώνοντας όλες τις αιτιάσεις που υποβλήθηκαν διαχρονικά.

Σκουριές: Έγκριση της τεχνικής μελέτης της Ελληνικός Χρυσός για τα φράγματα και τους χώρους απόθεσης, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc