BLOG

Δέσμευση στην Διαφορετικότητα/ Commitment to Diversity

29.06.24

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ZIP

Scroll down for the English version.

 

Πραγματοποιήσαμε ένα σημαντικό βήμα στη συνεχή μας δέσμευση για την προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελληνικός Χρυσός. Είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε τη συνεχή και εξελισσόμενη συνεργασία μας με την Diversity Charter, έναν αξιόλογο οργανισμό αφιερωμένο στην προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης σε διάφορους τομείς. Αυτή η συνεργασία υπόσχεται να φέρει θετικές αλλαγές στην εταιρική μας κουλτούρα, εμπλουτίζοντας το εργασιακό μας περιβάλλον και ενδυναμώνοντας κάθε μέλος της ομάδας μας.

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου, στην εκδήλωση EuroPride στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Γιώργος Αρφάνης από το τμήμα Εσωτερικής Επικοινωνίας είχε την τιμή να συναντηθεί με εκπροσώπους της Diversity Charter για να ενημερωθεί για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις τους. Οι συνάντηση ήταν εποικοδομητική, αναδεικνύοντας τις δραστηριότητες και τα έργα της Diversity Charter, τα οποία συνάδουν πλήρως με τις αξίες και το όραμά μας στην Ελληνικός Χρυσός.

Τους επόμενους μήνες, θα ξεκινήσουμε μια σειρά από ψηφιακά σεμινάρια που είναι μέρος του ολοκληρωμένου προγράμματος "To Be Inclusive", επικεντρωμένο στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Αυτά τα σεμινάρια στοχεύουν να εκπαιδεύσουν, να εμπνεύσουν και να εξοπλίσουν την ομάδα μας με τις γνώσεις και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να προωθήσουμε ένα πιο περιεκτικό περιβάλλον εργασίας. Τα ψηφιακά σεμινάρια θα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση κρίσιμων θεμάτων που είναι ουσιαστικά για την εργασιακή μας κουλτούρα στην Ελληνικός Χρυσός. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναμένουν μια βαθιά ανάλυση στις βασικές έννοιες της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης. Θα παρουσιαστεί επίσης το θέμα της Ασυνείδητης Προκατάληψης με πρακτικές στρατηγικές που στοχεύουν στην προώθηση της δικαιοσύνης και της ισότητας. Οι συνεδρίες Ηγεσίας Συμπερίληψης θα ενδυναμώσουν μια κουλτούρα όπου κάθε φωνή ακούγεται και εκτιμάται. Επιπλέον, επικεντρώνοντας στην Πρόληψη Παρενόχλησης στον Εργασιακό Χώρο, τα σεμινάρια στοχεύουν να διασφαλίσουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό για όλους τους εργαζόμενους. Ειδικές συνεδρίες θα έχουν ως θέμα την ενδυνάμωση των Γυναικών στην Ηγεσία, προάγοντας την εξέλιξή τους και την επιρροή τους εντός της εταιρείας μας. Αυτά τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα να μας εξοπλίσουν με τις γνώσεις και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να προωθήσουμε τη δέσμευσή μας στην διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη στην Ελληνικός Χρυσός.

Στις 31 Μαρτίου 2022, η Ελληνικός Χρυσός υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΚΕΑΝ - Κιβωτός Εναλλακτικών Νεανικών Δραστηριοτήτων και του Diversity Charter Greece, για την προώθηση της ισότητας και της ποικιλομορφίας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αποδεχόμενη τους όρους που περιγράφονται στη Χάρτα Διαφορετικότητας, η Ελληνικός Χρυσός επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη ενός εργασιακού χώρου ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, η Ελληνικός Χρυσός έχει λάβει το SHARE Equality Label από το Υπουργείο Εργασίας για τις δεσμεύσεις και τις πολιτικές της που προάγουν την ίση μεταχείριση των φύλων, την ισότητα στη λήψη αποφάσεων και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ανεξαρτήτως φύλου και άλλων μορφών διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων.

-------------------------------

Τoday marks a significant step in our ongoing commitment to fostering a more inclusive and diverse workplace at Hellas Gold. We are pleased to announce our continuous and evolving partnership with Diversity Charter, an esteemed organization dedicated to promoting diversity and inclusion across various sectors. This collaboration promises to bring transformative changes to our company's culture, enriching our work environment and empowering every member of our team.

On Friday the 28th of June, at the Thessaloniki EuroPride event, Mr. George Arfanis from the Internal Communications department had the privilege of engaging with representatives from Diversity Charter to learn about their initiatives. The discussions were enlightening, highlighting Diversity Charter's impactful activities and projects, which resonate deeply with our values and vision at Hellas Gold.

In the upcoming months, we will launch a series of digital seminars which are part of the comprehensive "To Be Inclusive" program focused on diversity and inclusion. These seminars aim to educate, inspire, and equip our team with the knowledge and tools necessary to foster a more inclusive environment.

The digital seminars will be a comprehensive exploration of critical themes essential to our workplace culture at Hellas Gold. Participants can anticipate a deep dive into fundamental concepts of Diversity, Equality, and Inclusion. Unconscious Bias will also be addressed with practical strategies aimed at fostering fairness and equality. Inclusive Leadership sessions will empower a culture where every voice is heard and valued. Furthermore, focusing on Preventing Workplace Harassment, the seminars will aim to ensure a safe and respectful workplace environment for all employees. Specialized sessions will specifically Empower Women in Leadership, nurturing their growth and impact within our organization. These seminars are designed to equip us all with the knowledge and tools necessary to advance our commitment to diversity, equality, and inclusion at Hellas Gold.

On March 31, 2022, Hellas Gold signed the Diversity Charter, an initiative of the European Commission, KEAN - Cell of Alternative Youth Activities, and Diversity Charter Greece, to promote equality and diversity in Greek businesses. By accepting the terms outlined by the Diversity Charter, Hellas Gold reaffirms its commitment to developing a workplace of equal opportunities without exclusions.

Additionally, Hellas Gold has received the SHARE Equality Label from the Ministry of Labor for its commitments and policies promoting equal treatment of genders, equality in decision-making, and work-life balance regardless of gender and other types of discrimination among employees.

BLOG

Δείτε ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελληνικός Χρυσός