Μεταλλευτική Διαδικασία


ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Το ταξίδι ως την επιφάνεια της γης

Οι ορυκτές πρώτες ύλες είναι απαραίτητες σε  πολλούς τομείς της οικονομίας, όπως οι υποδομές, η ενέργεια, η μεταποίηση, η ιατρική, η αεροναυπηγική, οι τηλεπικοινωνίες, η φαρμακευτική βιομηχανία.

Η μεταλλευτική διαδικασία για την εξόρυξη των πολύτιμων ορυκτών πόρων είναι σύνθετη και ταυτόχρονα πολύ ενδιαφέρουσα. Περιλαμβάνει διαφορετικά στάδια όπως:

 • έρευνα και αξιολόγηση των ορυκτών πόρων
 • κατασκευή και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων
 • εξόρυξη του μεταλλεύματος από το υπέδαφος με τη χρήση των βέλτιστων βιώσιμων πρακτικών και νέων τεχνολογιών
 • μεταφορά και επεξεργασία του προς παραγωγή των τελικών προϊόντων
 • ασφαλή απόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων και των υποπροϊόντων της διαδικασίας

 

Ανακαλύψτε τη μεταλλευτική διαδικασία μέσα από την 3D διαδραστική απεικόνιση

0%

CONTROLS

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Αναλυτικά τα στάδια και τα χαρακτηριστικά τους

01.

Εξόρυξη

Η εξόρυξη αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία τα ορυκτά ανακτώνται από το υπέδαφος ακολουθώντας μία συγκεκριμένη σειρά ενεργειών: διάτρηση, ελεγχόμενη ανατίναξη, αερισμός, αποκομιδή μεταλλεύματος, ξεσκάρωμα και υποστήριξη της στοάς. Το μετάλλευμα που εντοπίζουμε στα Μεταλλεία Κασσάνδρας είναι πολυμεταλλικό. Αυτό σημαίνει πως σε αυτό εντοπίζονται διάφορα είδη μεταλλευμάτων μεταξύ των οποίων:

 • αρσενοπυρίτης (χρυσός)
 • γαληνίτης (μόλυβδος, άργυρος)
 • σφαλερίτης (ψαυδάργυρος)
 • χαλκοπυρίτης (χαλκός)
02.

Θραύση

Η θραύση αναφέρεται στη διαδικασία κατάκρουσης ή διάλυσης του μεταλλεύματος σε μικρότερα κομμάτια για  να μειωθεί το μέγεθος των τεμαχίων του, ώστε να οδηγηθούν στο επόμενο στάδιο της λειοτρίβησης. Η θραύση του μεταλλεύματος γίνεται μέσα σε θραυστήρες και συντελείται σε 3 στάδια: πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής θραύση.

03.

Λειοτρίβηση

Η λειοτρίβηση αναφέρεται στη διαδικασία απομάκρυνσης αδρότητας, ακαθαρσιών και άλλων ανεπιθύμητων υλικών από την επιφάνεια του μεταλλεύματος με τη χρήση τριβής. Στο τρίτο αυτό στάδιο, το μετάλλευμα προστίθεται στον μύλο λειοτρίβησης μαζί με νερό ώστε να επιτευχθεί η αποδέσμευση των ορυκτών, ενώ με τη βοήθεια χαλύβδινων σφαιρών διαχωρίζεται σε ακόμη μικρότερα σωματίδια.

04.

Επίπλευση

Η επίπλευση αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία διαχωρίζουμε τα ορυκτά που υπάρχουν στο μετάλλευμα από το στείρο υλικό (μη αξιοποιήσιμο υλικό) σε επιμέρους συμπυκνώματα (μεταλλεύματα χωρίς προσμείξεις).

Η διαδικασία της επίπλευσης γίνεται σε 3 διαφορετικά κυκλώματα (δεξαμενές) με συγκεκριμένη σειρά. Σε κάθε στάδιο, με την παρουσία νερού και ειδικών αντιδραστηρίων, καταφέρνουμε να φέρουμε στην επιφάνεια το εκάστοτε συμπύκνωμα μετάλλου.

05.

Αφύγρανση

Στο στάδιο της αφύγρανσης, τα συμπυκνώματα και τα μεταλλευτικά κατάλοιπα (τέλματα) περνούν από παχυντές και εν συνεχεία από φιλτρόπρεσσες υψηλής πίεσης. Με τον τρόπο αυτό απομακρύνεται πολύ μεγάλο μέρος του νερού, το οποίο προστέθηκε στην διαδικασία της λειοτρίβησης και επίπλευσης. Με αυτό τον τρόπο, το νερό ανακυκλώνεται και ταυτόχρονα τα συμπυκνώματα και τα τέλματα αποκτούν το κατάλληλο ποσοστό υγρασίας που να επιτρέπει τις οδικές και θαλάσσιες μεταφορές. Πιο συγκεκριμένα, τα συμπυκνώματα μπορούν να μεταφέρονται σε χύδην μορφή ή σε μεγασάκους.

06.

Εργοστάσιο Λιθογόμωσης

Μετά το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, τα μεταλλευτικά κατάλοιπα που έχουν προκύψει από τη διαδικασία της επίπλευσης, αφού έχει αφαιρεθεί και η περίσσεια νερού, επαναχρησιμοποιούνται με δύο τρόπους:

 1. Μεταφέρονται στο εργοστάσιο λιθογόμωσης, όπου κατόπιν ειδικής επεξεργασίας, αποκτούν τη μορφή πάστας και αξιοποιούνται για την πλήρωση (γέμισμα) των στοών που διανοίχθηκαν για την εξόρυξη του μεταλλεύματος.
 2. Ένα μικρό μέρος των τελμάτων που δεν αξιοποιούνται στη διαδικασία της λιθογόμωσης, μεταφέρονται στον Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, όπου αποθηκεύονται με ασφάλεια δεδομένης της στέρεας σύστασής τους.
07.

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου

Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου διενεργεί καθημερινά ελέγχους σε δείγματα και προσδιορίζει τις συγκεντρώσεις μετάλλων. Αυτό συμβαίνει σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, από την εξόρυξη του μεταλλεύματος μέχρι την επίπλευσή του και την πώληση των συμπυκνωμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση αυστηρών προτύπων ποιότητας σε ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής. 

08.

Φόρτωση – Εξαγωγή

Το τελικό προϊόν που προκύπτει από τον εμπλουτισμό αποκαλείται συμπύκνωμα. Τα συμπυκνώματα μολύβδου-αργύρου, ψευδαργύρου και χρυσού μεταφέρονται με φορτηγά είτε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για εξαγωγή σε αγορές της νοτιοανατολικής Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής είτε στις λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου, ώστε να φορτωθούν σε πλοία και να γίνει η εξαγωγή τους σε ευρωπαϊκούς προορισμούς.