ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.»,που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23Α, Τ.Κ. 10674, μέλος του ομίλου «Eldorado Gold Corporation» («Eldorado») και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες (συνολικά αποκαλούμενες «Όμιλος Eldorado»), ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων, θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς, που περιγράφονται κατωτέρω.

Α. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Θα επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, που συμπεριλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, σε συνοπτικά σημειώματα αξιολόγησης και σε τεστ αξιολόγησης ή τεστ δεξιοτήτων (όπου αυτά απαιτούνται). Σε περίπτωση, που μας παράσχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αυτά θα τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο, στο οποίο η πρόσβαση θα είναι περιορισμένη και θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένους προς το σκοπό αυτό συνεργάτες της εταιρείας μας.

Β. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς και βάσει των νομικών λόγων, που περιγράφονται παρακάτω:

 

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύναψη σύμβασης εργασίας
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύμβαση

 

Γ. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προς δική μας και δική σας διευκόλυνση, τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διατηρηθούν για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παροχής τους προς εμάς και θα διαγραφούν – καταστραφούν μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση, που επιθυμείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ναδιατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε να υπογράψετε το σχετικό έντυπο συναίνεσης ή να μας ειδοποιήσετε σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση GR-Privacy@eldoradogold.com. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα πέρα των δύο (2) ετών.

Δ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Μόνο η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ε. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία μπορεί να παράσχει τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας σε τρίτους που βρίσκονται εκτός της ΕΕ, για παράδειγμα σε εταιρείες του Ομίλου Eldorado. Οι αποδέκτες των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας μπορεί να βρίσκονται σε χώρες με χαμηλότερο επίπεδο νομικής προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύγκριση με την ΕΕ. Θα παρέχουμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας μόνο σε τρίτους που τα χειρίζονται με εμπιστευτικότητα και παρέχουν τη δέουσα προστασία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κατά τρόπο ώστε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα να προστατεύονται κατάλληλα (π.χ. σε χώρες οι οποίες, κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων ή μέσω της σύναψης τυποποιημένων συμβάσεων της ΕΕ για τη διεθνή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη διεθνή διαβίβαση των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας ή τις κατάλληλες εγγυήσεις που έχει λάβει η Εταιρεία για την προστασία των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας, αποστείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση GR-Privacy@eldoradogold.com.

ΣΤ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Επιθυμούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς μαζί σας, ώστε να μπορείτε να κάνετε ουσιαστικές επιλογές αναφορικά με το πως θέλετε να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

  • Τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 214687000, για να μάθετε ποια Προσωπικά Δεδομένα, που σας αφορούν έχουμε στη διάθεσή μας, καθώς και την προέλευσή τους. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε παράσχει οι ίδιοι σε ένα κοινό, δομημένο μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχανήματα, καθώς και να μεταβιβάσετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο της επιλογής σας.

  • Οι διορθώσεις σας

Εάν διαπιστώσετε κάποιο λάθος στα Προσωπικά Δεδομένα σας ή εάν τα θεωρήσετε ελλιπή ή εσφαλμένα, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα συμπληρώσουμε.

  • Οι περιορισμοί σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να τεθεί περιορισμός στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας (για παράδειγμα, ενόσω ελέγχεται η ακρίβειά τους).

  • Οι αντιρρήσεις σας

Δύνασθε να αντιτάσσεσθε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση GR-Privacy@eldoradogold.com. Επιπλέον, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που σας αφορούν.

Τέλος, παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία εναντίον της εταιρείας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc