ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μηχανισμός Υποβολής Αναφοράς στην Ελληνικός Χρυσός
Ο σεβασμός στη μεταλλευτική ιστορία της περιοχής και η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία αποτελούν για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, δεσμευόμαστε στη διεξαγωγή ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου με τους κοινωνικούς μας εταίρους. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής συζήτησης με όλους τους κατοίκους της περιοχής όπου δραστηριοποιούμαστε λειτουργούμε επίσημο Μηχανισμό Αναφορών (Grievance Mechanism).

Ως Αναφορά θεωρούμε οποιοδήποτε επίσημο αίτημα για την επίλυση ενός σοβαρού ζητήματος που προκύπτει μεταξύ τρίτων και της Ελληνικός Χρυσός.

Λαμβάνουμε υπόψη όλα τα ζητήματα που μας κοινοποιούνται, διερευνούμε και λειτουργούμε τηρώντας αυστηρά την εμπιστευτικότητα των στοιχείων, δημοσιεύοντας μόνο ποσοτικά δεδομένα και τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι λαμβάνουσες Αναφορές, από τα οποία δεν ταυτοποιείται το υποκείμενο των δεδομένων.
Μέσω του επίσημου Μηχανισμού Αναφορών μπορείτε να εκφράσετε την ανησυχία ή τη δυσαρέσκειά σας και να αναφέρετε επίσημα κάποιο περιστατικό ή συμπεριφορά που σας προβλημάτισε.

Πώς μπορεί κάποιος-α να αξιοποιήσει το Μηχανισμό Αναφορών;

Οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων μπορεί να υποβάλει απευθείας μία Αναφορά στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής:

 1. Λαμβάνουμε την Αναφορά και επιβεβαιώνουμε την παραλαβή της στον αποστολέα.
 2. Διερευνούμε την Αναφορά, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
 3. Ανταποκρινόμαστε στην στον-στην αποστολέα της Αναφοράς –όταν η Αναφορά είναι επώνυμη- και ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε.
 4. Προτείνουμε λύσεις όπου ενδείκνυται και παρακολουθούμε με συνέπεια την ομαλή εφαρμογή τους.

Τρόποι υποβολής Αναφοράς:

Μπορείτε να υποβάλετε μια Αναφορά με τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας: συμπληρώστε παρακάτω τη διαδραστική φόρμα Υποβολής Αναφοράς.

 • Έντυπο Υποβολής Αναφορών
  1. Προσωπικά στοιχεία
  2. Όνομα
   Invalid Input
  3. Επίθετο
   Invalid Input
  4. Φύλο
   Invalid Input
  5. Διεύθυνση
   Invalid Input
  6. Πόλη / Κοινότητα
   Invalid Input
  7. Περιφέρεια
   Invalid Input
  8. Χώρα
   Invalid Input
  9. Τηλέφωνο
   Invalid Input
  10. Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
   Invalid Input
  11. Κατηγορία αιτούντος
   Invalid Input
  12. Άλλο
   Invalid Input
  13. Ημερομηνία συμβάντος

   Invalid Input
  14. Περιγραφή συμβάντος
  15. Τι συνέβη;
   Invalid Input
  16. Πού;
   Invalid Input
  17. Πώς;
   Invalid Input
  18. Τί το προκάλεσε;
   Invalid Input
  19. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του προβλήματος;
   Invalid Input
  20. Λύση που προτείνετε
   Invalid Input
  21. Οτιδήποτε σχετικό που πιστεύετε θα βοηθήσει την έρευνα μας
   Invalid Input
  22. Συχνότητα συμβάντος
   Invalid Input
  23. πόσες φορές και πότε;
   Invalid Input
  24. Πρόσθετη τεκμηρίωση
   Invalid Input
   Αν επιθυμείτε μπορείτε να επισυνάψετε σχετικό υλικό
  25. Αποστολή φόρμας
     

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Η παρούσα επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα λαμβάνει χώρα με σκοπό την εξέταση της υποβληθείσας αναφοράς σας και την επίλυση του οποιουδήποτε αναφερόμενου σε αυτή ζητήματος.

  2. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 23Α, τηλ: 2146870000. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ που θα εξετάσουν την αναφορά , συνεργάτες της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ ή εταιρείες του Ομίλου Ελληνικός Χρυσός ΑΕ που ενδεχομένως να συσχετίζονται με την υποβληθείσα αναφορά. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα ευρίσκονται αποθηκευμένα και θα τυγχάνουν επεξεργασίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξέταση της αναφοράς σας και εν γένει την επίλυση του οποιουδήποτε αναφερόμενου σε αυτήν προβλήματος.

  3. Η ως άνω επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενδεικτικά αναφερομένων, τον Νόμο 2472/1997 τους κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και από τις 25 Μαΐου 2018 σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Ευρωπαϊκός Κανονισμός) και την εν γένει σχετική εσωτερική νομοθεσία που τυχόν εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των σχετικών οδηγιών, αποφάσεων και κανονισμών που τυχόν εκδοθούν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

  4. Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ δηλώνει και εγγυάται ότι τηρεί τις κατάλληλες τεχνικές, οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας και τα απαραίτητα ή κατάλληλα τεχνικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζεται στα πλαίσια της παρούσας αναφοράς και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε επεξεργασία από μη εξουσιοδοτημένα προς το σκοπό αυτό άτομα ή από οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ζημιά, καταστροφή ή απώλεια που μπορεί να προκληθεί. Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ δηλώνει και εγγυάται ότι οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βάσει της παρούσας αναφοράς θα γίνεται αποκλειστικά από άτομα που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο και επίβλεψη της, διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας έναντι εσάς.

  5. Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ δεσμεύεται, δηλώνει και εγγυάται ότι μετά την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων θα διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα από το αρχείο της και θα καταστρέψει τυχόν υφιστάμενα αντίγραφα.

  6. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις πολιτικές της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επισκεφτείτε την κάτωθι ιστοσελίδα https://www.hellas-gold.com/contact/.

  7. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ την διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

  8. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

  α) Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ΄άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

  β) Όταν ανακαλείτε την ανωτέρω συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η προαναφερόμενη επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία.

  γ) Όταν αντιτίθεσθε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  δ) Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία.

  9. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς επίσης και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την ανωτέρω νομοθεσία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 2146870000

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Μέσω ταχυδρομείου / ΦΑΞ: πατήστε εδώ προκειμένου να κατεβάσετε τη φόρμα Υποβολής Αναφοράς. Αφού τη συμπληρώσετε μπορείτε να μας την αποστείλετε ταχυδρομικώς ή με φαξ.  

Υπόψη τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ελληνικός Χρυσός, Στρατώνι, Χαλκιδική 63082, Ελλάδα

Φαξ: +30 2376021081

Μέσω των ειδικών κυτίων που βρίσκονται στις κεντρικές πύλες/εισόδους των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Ολυμπιάδας - Σκουριών και Μαντέμ Λάκκου:

Στην είσοδο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων θα βρείτε φόρμες υποβολής αναφορών τις οποίες μπορείτε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε στα ειδικά κυτία ώστε να παραληφθούν από το τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc