Πιστοποιήσεις ISO


ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δέσμευση σε υπεύθυνες πρακτικές

Τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO είναι συστήματα διαχείρισης που παρέχουν μια συστηματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών των δραστηριοτήτων μας. 

Τα ISO βοηθούν στον προσδιορισμό μετρήσιμων στόχων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών, αποκλίσεων, διαδικασιών και διορθωτικών ενεργειών, οδηγώντας σε διαρκή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Η συστηματική αυτή προσέγγιση βοηθά επίσης στη διαχείριση των κινδύνων και στον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης. Η δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός στη δομημένη προσέγγιση των λειτουργιών μας και στις υπεύθυνες πρακτικές εξόρυξης, αποδεικνύουν την αφοσίωσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και διακυβέρνηση.

ISO 9001:2015 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001:2015 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας της Ελληνικός Χρυσός είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015, για την αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας και την ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών. Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη αναλυτική μονάδα, που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των λειτουργιών μας. Διενεργεί καθημερινά ελέγχους σε δείγματα τόσο από την παραγωγή του υπόγειου μεταλλείου όσο και από το εργοστάσιο εμπλουτισμού, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση αυστηρών προτύπων ποιότητας σε ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής. Στο εργαστήριο διενεργούνται επίσης αναλύσεις σε δείγματα που συλλέγονται ως μέρος του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, διασφαλίζοντας περαιτέρω τη δέσμευσή μας σε υπεύθυνες περιβαλλοντικές πρακτικές.

ISO 45001 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας

ISO 45001 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας

Η Ελληνικός Χρυσός είναι πιστοποιημένη κατά ISO 45001. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο και την προσωπική ηθική μας επιταγή επιδιδόμαστε στο να παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας για όλους τους εργαζομένους, τους εργολάβους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με ισχυρές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους, εντοπίζουμε και μετριάζουμε τους κινδύνους, προσπαθώντας να εξαλείψουμε τα ατυχήματα, τους τραυματισμούς και τις επαγγελματικές ασθένειες. Δίνουμε προτεραιότητα στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, διεξάγουμε τακτικά ασκήσεις ασφαλείας και προωθούμε ένα περιβάλλον ανοιχτής επικοινωνίας για να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή και παρέμβαση των ανθρώπων μας σε θέματα ασφάλειας. Ως πιστοποιημένη μεταλλευτική εταιρεία, δεν επαναπαυόμαστε, αλλά βελτιώνουμε συνεχώς τις επιδόσεις μας σε θέματα υγείας και ασφάλειας, υπερβαίνοντας τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.

ISO 39001 - Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

ISO 39001 - Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

H Ελληνικός Χρυσός, είναι πιστοποιημένη κατά ISO 39001. Το όχημα είναι αναπόσπαστο μέρος του εργασιακού περιβάλλοντος και εμάς γνώμονάς μας είναι η προστασία των εργαζομένων μας αλλά και των πολιτών των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε. Εφαρμόζοντας το ισχυρό αυτό σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας, συμβάλλουμε στη μείωση και εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων, της απώλειας περιουσίας, των θανάσιμων ή μη τραυματισμών, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή αρχών αμυντικής και οικολογικής οδήγησης, την προώθηση βέλτιστων πρακτικών ασφαλούς οδήγησης, την ενδεδειγμένη αλλά και προληπτική συντήρηση των οχημάτων, τη χρήση καυσίμων και λιπαντικών φιλικών προς το περιβάλλον και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και νόμους περί ασφαλούς οδήγησης μεταξύ άλλων.

ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Στην Ελληνικός Χρυσός δίνουμε προτεραιότητα στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, την προστασία της βιοποικιλότητας και την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων. Το πρότυπο ISO 14001 είναι η πιστοποίηση ότι μεριμνούμε για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, σε όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων μας, από την εξερεύνηση μέχρι την εξόρυξη και την επεξεργασία μέχρι την αποκατάσταση. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες και καινοτόμες μεθόδους, ενώ παρακολουθούμε και αξιολογούμε συνεχώς τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις με προηγμένα συστήματα και με τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για να εντοπίζουμε περιοχές περαιτέρω βελτίωσης.

ISO 50001 - Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

ISO 50001 - Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

Η Ελληνικός Χρυσός είναι πιστοποιημένη κατά ISO 50001. Η πιστοποίηση αυτή μας βοηθά να βελτιστοποιούμε την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεών μας, να ελαχιστοποιούμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα και να μειώνουμε τα κόστη. Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας που εφαρμόζουμε, υλοποιούμε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας, θέτουμε μετρήσιμους ενεργειακούς στόχους και παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

ISO 14064 - Σύστημα Διαχείρισης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

ISO 14064 - Σύστημα Διαχείρισης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Η Ελληνικός Χρυσός κατέχει ετήσιες βεβαιώσεις επαλήθευσης κατά ISO 14064 που αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας για διαφανή και ακριβή αναφορά του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας. Εφαρμόζοντας αυτό το πρότυπο, παρακολουθούμε, συλλέγουμε και αναλύουμε δεδομένα και διαχειριζόμαστε συστηματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από όλες τις σημαντικές πηγές εκπομπών και δραστηριοτήτων μας. Έτσι, εντοπίζουμε ευκαιρίες για τη μείωση των εκπομπών, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών, ενώ παράλληλα συμβάλλουμε ενεργά στις παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση ενός μέλλοντος χαμηλών εκπομπών άνθρακα.