Εσωτερικός Έλεγχος


ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΘΙΚΗΣ & ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Λειτουργία Eσωτερικού Eλέγχου

Η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της εταιρείας. Βοηθά την εταιρεία να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της υιοθετώντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. 

Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από επαγγελματίες που είναι ανεξάρτητοι από τους τομείς που ελέγχουν. Εκτός από την παροχή διαβεβαιωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι εσωτερικοί ελεγκτές διαδραματίζουν επίσης κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ηθικής και της ακεραιότητας εντός της εταιρείας. Μπορούν να βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι η κουλτούρα, οι πολιτικές και οι διαδικασίες της ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και την αποστολή της. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Βασικές αρχές της λειτουργίας
Εσωτερικού Ελέγχου

01.

Ανεξαρτησία

Είναι ανεξάρτητη και απαλλαγμένη από κάθε παρέμβαση που μπορεί να επηρεάσει την αντικειμενικότητα ή την ακεραιότητά της.  

02.

Αντικειμενικότητα

Προσεγγίζει το έργο της με ουδέτερη και αμερόληπτη στάση. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις των εσωτερικών ελεγκτών βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και όχι σε προσωπικές απόψεις ή αντιλήψεις. 

03.

Ικανότητα

Διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της. Το τμήμα φροντίζει να αναπτύσσει συνεχώς την τεχνογνωσία του για να συμβαδίζει με τις αλλαγές στην τεχνολογία, τους κανονισμούς και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. 

04.

Εμπιστευτικότητα

Διασφαλίζει ότι το έργο της διατηρείται εμπιστευτικό και δεν αποκαλύπτεται σε μη εξουσιοδοτημένα μέρη, εκτός εάν υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο.  

05.

Επαγγελματισμός

Διατηρεί υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού στο έργο της. Αυτό περιλαμβάνει την τήρηση των επαγγελματικών προτύπων, της δεοντολογίας και του κώδικα δεοντολογίας, καθώς και τη διεξαγωγή της εργασίας της με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή. 

06.

Προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο

Υιοθετεί μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο στο έργο της. Αυτό σημαίνει ότι το τμήμα ιεραρχεί τις δραστηριότητές του με βάση το επίπεδο κινδύνου των περιοχών που ελέγχονται. 

07.

Συνεχής βελτίωση

Επανεξετάζει και βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες, τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία της για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του έργου της. Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση σχολίων από τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ενσωμάτωση διδαγμάτων από προηγούμενους ελέγχους. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα χαρακτηριστικά του Εσωτερικού Ελεγκτή

Η στελέχωση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι κρίσιμη για την επιτυχία της στην παροχή ανεξάρτητων και αντικειμενικών υπηρεσιών. Η Eldorado Gold και κατ’ επέκταση, η Ελληνικός Χρυσός καθορίζουν τα κριτήρια εκπαίδευσης και εμπειρίας των εσωτερικών ελεγκτών δίνοντας βαρύτητα στα παρακάτω:  

  • Τυπικά προσόντα και πιστοποιήσεις
  • Εμπειρία
  • Ανεξαρτησία
  • Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας

Ταυτόχρονα η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου φροντίζει να υπάρχει επάρκεια σε εσωτερικούς ελεγκτές, συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και ομαδική εργασία και συνεργασία.