ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η φιλοσοφία μας
Απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των ανθρώπων μας

Για όλους εμάς στην Ελληνικός Χρυσός, η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν προτεραιότητα που υπερβαίνει την απλή συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Είναι καταλυτικό ζήτημα επιχειρηματικής δεοντολογίας που προσδιορίζει σε κάθε στάδιό της, την επιχειρηματική μας λειτουργία

  •  Διασφαλίζουμε ότι ο κάθε εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις μας επιστρέφει στο σπίτι του ασφαλής. Γι’ αυτό, εφαρμόζουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σύμφωνα με τα κορυφαία διεθνή πρότυπα.
  •  Παρακολουθούμε συνεχώς τις επιδόσεις μας και υιοθετούμε αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου, με σκοπό να ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο σύνολο της λειτουργικής μας διαδικασίας.
  •  Επενδύουμε στην εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων μας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός παραγωγικού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε αναπτύξει ένα εσωτερικό εκπαιδευτικό σύστημα που υποστηρίζει τις δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης, με έμφαση στους τομείς της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της διοίκησης.

Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19

Η εταιρεία μας λειτουργεί με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των ανθρώπων της διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή της συνέχεια και λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες της Πολιτείας, ενώ εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα για την προστασία των εργαζόμενων, των συνεργαζόμενων τρίτων μερών και επισκεπτών καθώς και εσωτερική διαδικασία αντιμετώπισης εργαζόμενων που παρουσιάζουν συμπτώματα covid-19.

Διαβάστε το Σχέδιο Δράσης της Ελληνικός Χρυσός για την αντιμετώπιση του Covid-19, εδώ.

Πολιτικές Υγείας και Ασφάλειας και Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός

  • Προσδιορίζουν τις αξίες και τις δεσμεύσεις μας για ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
  • Επικροτούν πρωτοβουλίες πέρα από την νομική συμμόρφωση ή την εκπλήρωση των προϋποθέσεων, που τίθενται από τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
  • Είναι σύμφωνες με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και υπόκεινται σε ετήσια επισκόπηση και ενημέρωση.

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας

  • Έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με κορυφαία διεθνή πρότυπα.
  • Περιγράφει τις διαδικασίες και τις πολιτικές μας την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας μέσω του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων δομών των μεταλλείων, τη βελτίωση των εργαλείων και των διαδικασιών μας και την προμήθεια νέου εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας.
  • Προβλέπει μέτρα προφύλαξης για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως εκτιμήσεις επικινδυνότητας, συνεχή παρακολούθηση και λήψη μέτρων για την αποφυγή των κινδύνων, ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Περιλαμβάνει συστηματικές προληπτικές μετρήσεις για βλαπτικούς παράγοντες στις θέσεις εργασίας, καθώς και στατικές μετρήσεις σε ευρύτερους εργασιακούς χώρους.

Χρυσοί κανόνες Υγείας & Ασφάλειας

Σε κάθε περιοχή της δραστηριότητάς μας, εφαρμόζουμε τους «Χρυσούς κανόνες Υγείας και Ασφάλειας» και το σχετικό εγχειρίδιο ασφάλειας, που αποτυπώνουν τις κορυφαίες διεθνώς πρακτικές και διαδικασίες ασφάλειας.

Κορυφαία Διεθνή πρότυπα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας

Το σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός είναι πιστοποιημένο με το διεθνές πρότυπο ISO 45001, το οποίο έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως κορυφαία πρακτική πάνω στην οποία βασίζονται συστήματα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Παράλληλα η Ελληνικός Χρυσός είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 39001 για την οδική ασφάλεια, έχοντας εισαγάγει πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων.

ISO 4500114,54 ώρες εκπαίδευσης

ανά εργαζόμενο το 2018


1,53 δείκτης συχνότητας

εργατικών ατυχημάτων (LTIFR) για το 2018ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ygeia-asfaleia-02.jpgygeia-asfaleia-03.jpgygeia-asfaleia-05.jpgygeia-asfaleia-08.jpgygeia-asfaleia-07.jpgygeia-asfaleia-01.jpgygeia-asfaleia-06.jpgygeia-asfaleia-04.jpg

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc