Ειδοποίηση Επεξεργασίας
Προσωπικών Δεδομένων Υποψηφίων


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Υποψηφίων Εργαζομένων

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού» [Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23Α, Τ.Κ. 10674, τηλέφωνο 30 214 687000, (εφεξής «η Εταιρεία»)] συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς τον σκοπό της επιλογής προσωπικού – κάλυψης θέσεων εργασίας.

Η διαδικασία επιλογής προσωπικού πραγματοποιείται κατ’ αρχήν μέσω της πλατφόρμας «Workable», όπου βρίσκεται αναρτημένη αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων εργαζομένων (https://www.workable.com).

Όλως εξαιρετικώς, η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει βιογραφικά σημειώματα, τα οποία οι υποψήφιοι αποστέλλουν ηλεκτρονικά ή υποβάλλουν σε έντυπη μορφή με δική τους πρωτοβουλία, προκειμένου αυτά να αξιολογηθούν μελλοντικά σε περίπτωση που απαιτηθεί η κάλυψη κάποιας σχετικής με τα προσόντα τους θέσης εργασίας.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα περιγραφόμενα παρακάτω στην παρούσα Ενημέρωση:

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Εταιρεία για κάθε επεξεργασία που διενεργείται:

 1. κατά τη διαδικασία συλλογής βιογραφικών,
 2. κατά τη διενέργεια συνεντεύξεων,
 3. κατά την τελική αξιολόγηση των αιτήσεων εργασίας.

 

2. Επικοινωνία για ζητήματα προσωπικών δεδομένων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει η νομοθεσία (παρακάτω υπό 7), να διατυπώσετε ερωτήματα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που περιγράφεται στην παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: GR-Privacy@eldoradogold.com.

 

3. Ποια προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία

Κατά τη διαδικασία επιλογής λαμβάνει χώρα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ως ακολούθως:

 • Συλλογή και αξιολόγηση βιογραφικών

Στο στάδιο συλλογής και αρχικής αξιολόγησης βιογραφικών, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά σας στοιχεία:

 1. Ονοματεπώνυμο,
 2. Πατρώνυμο,
 3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email),
 4. Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή σας,
 5. Πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική σας εμπειρία,
 6. Οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
 • Συνεντεύξεις

Πέραν των ανωτέρω, στο στάδιο της συνέντευξης  υποβάλλονται σε επεξεργασία :

 1. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία και τις λοιπές δεξιότητές σας,
 2. Δεδομένα που θα αποκαλύψετε εκουσίως στο πλαίσιο της συνέντευξης,
 3. Κατά περίπτωση, δεδομένα που συμπληρώνονται -προκύπτουν από ελέγχους («tests») αξιολόγησης δεξιοτήτων.
 • Τελική Αξιολόγηση

Κατά την τελική αξιολόγηση των αιτήσεων εργασίας επεξεργαζόμαστε το σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας, που συλλέγονται στο πλαίσιο της συνέντευξης, καθώς και τα ακόλουθα δεδομένα:

 1. Δεδομένα που τυχόν περιλαμβάνονται σε συστατικές επιστολές,
 2. Δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, τα οποία προσκομίζετε προς απόδειξη των προσόντων - δεξιοτήτων που περιγράφονται στο βιογραφικό σας.

 

4. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων

Ο σκοπός των διενεργούμενων επεξεργασιών είναι η επιλογή εργαζομένων για τη στελέχωση της Εταιρείας – κάλυψη θέσεων εργασίας.

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση των Υποκειμένων πριν από τη σύναψη σύμβασης. (άρ. 6 παρ. 1 περ. β΄ εδ. β΄ ΓΚΠΔ). Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον για την εκτίμηση της καταλληλότητας προς εργασία (άρ. 9 παρ. 2. περ. η΄ ΓΚΠΔ), άλλως όταν αποκαλύπτονται εκουσίως από τους ίδιους τους υποψήφιους εργαζομένους (άρ. 9 παρ. 2. περ. ε΄ ΓΚΠΔ).

 

5. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παροχής τους προς εμάς και θα διαγραφούν – καταστραφούν μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τα προσωπικά σας δεδομένα να τηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε να το δηλώσετε ρητά κατά την υποβολή του βιογραφικού σας. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών.

 

6. Κοινοποίηση και διαβίβαση των  προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας.

Περαιτέρω, τα προσωπικά σας δεδομένα καθίστανται προσβάσιμα:

 1. Στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας του ιστοτόπου (εφόσον υποβάλλετε το βιογραφικό σας μέσω αυτού),
 2. Στον πάροχο του λογισμικού διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Οι ως άνω πάροχοι έχουν παράσχει εγγυήσεις για την εφαρμογή μέτρων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Τέλος, ανάλογα με τη φύση της θέσης για την οποία εκδηλώνετε ενδιαφέρον, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε λοιπές Εταιρείες του Ομίλου «Eldorado» εντός ή εκτός ΕΟΧ (σε χώρες για τις οποίες έχει εκδοθεί Απόφαση Επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

 

7. Δικαιώματα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ως άνω (υπό 2 αναφερόμενη) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 1. Το δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και αντίγραφα των δεδομένων που τηρούμε
 2. Το δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων.
 3. Το δικαίωμα διαγραφής: Mπορείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα σας.
 4. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους, καθώς και σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.
 5. Το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε κάποιον άλλο φορέα ή να τα χορηγήσουμε σε εσάς.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση επί του αιτήματός σας ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr).

 

Τελευταία ενημέρωση: 21/12/2023