ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 • Ανθρώπινο Δυναμικό

  Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Ελληνικός Χρυσός διέπει την ηθική μας στάση και αντιμετώπιση σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Στην πράξη:

  •  Περιλαμβάνει τους βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά όλων των εργαζομένων και είναι σύμφωνος με τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς και τη σχετική νομοθεσία.
  •  Επιτάσσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων του εργατικού μας δυναμικού, των μελών της τοπικής κοινωνίας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητές μας, καθώς και των εργαζόμενων στους συνεργαζόμενους εργολάβους και την διαρκή μέριμνα για τον σεβασμό ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω του διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  •  Εμπεριέχει μηχανισμό ανώνυμης καταγγελίας, έτσι ώστε οποιοσδήποτε εργαζόμενος να μπορεί να δηλώσει εμπιστευτικά τις ανησυχίες του σχετικά με οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά που παραβιάζει τους νόμους, τους κυβερνητικούς κανονισμούς, τους κανόνες Υ&Α ή τον Κώδικα.

  Κώδικας Δεοντολογίας Eldorado Gold

  Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

  Πολιτική Διατήρησης του Σεβασμού στην Εργασία

 • Υγεία και Ασφάλεια

  Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών, είναι η βασική αξία και προτεραιότητα της Ελληνικός Χρυσός. Πυρήνας της αξίας αυτής είναι η παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζόμενων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους με ασφαλή τρόπο. Η παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας, για την πρόληψη και την εξάλειψη τραυματισμών κατά την εργασία είναι απαραίτητη σε όλες μας τις δραστηριότητες.

  Πολιτικές Υγείας και Ασφάλειας και Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός

  •  Προσδιορίζουν τις αξίες και τις δεσμεύσεις μας για ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
  •  Επικροτούν πρωτοβουλίες πέρα από την νομική συμμόρφωση ή την εκπλήρωση των προϋποθέσεων, που τίθενται από τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
  •  Είναι σύμφωνες με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και υπόκεινται σε ετήσια επισκόπηση και ενημέρωση

  Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός

  Πολιτική Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός

  Πολιτική Ελέγχου Ορίων Ταχύτητας

  Στο πλαίσιο της πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας και Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζουμε Μεταλλεία Κασσάνδρας και σε συνάρτηση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, της Ένωσης Φορέων Εκμετάλλευσης Ορυχείων/ Λατομείων του Καναδά προς την βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα και τα Διεθνή πρότυπα εργασίας για την προσία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, εφαρμόζουμε «Πολιτική Ελέγχου Ορίων Ταχύτητας» σε όλα τα εργοτάξια της Ελληνικός Χρυσός, για όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργαζόμενους εργολάβους και προμηθευτές.

  Πολιτική Ελέγχου Ορίων Ταχύτητας της Ελληνικός Χρυσός

  Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19

  Η εταιρεία μας λειτουργεί με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των ανθρώπων της διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή της συνέχεια και λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες της Πολιτείας, ενώ εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα για την προστασία των εργαζόμενων, των συνεργαζόμενων τρίτων μερών και επισκεπτών καθώς και εσωτερική διαδικασία αντιμετώπισης εργαζόμενων που παρουσιάζουν συμπτώματα covid-19.

  Μπορείτε να διαβάσετε το Σχέδιο Δράσης της Ελληνικός Χρυσός για την αντιμετώπιση του Covid-19, εδώ

 • Περιβάλλον

  Για την Ελληνικός Χρυσός, η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα είναι συνώνυμη με τον σεβασμό προς το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Η υπεύθυνη πολιτική μας για το περιβάλλον βασίζεται στη διαρκή μας προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και ξεδιπλώνεται μέσα από μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται σε ελάχιστα μεταλλεία παγκοσμίως, όπως το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, την τεχνολογία ξηρής απόθεσης και την παράλληλη αποκατάσταση στην πράξη.

  1. Η περιβαλλοντική προστασία σε συνδυασμό με την ευημερία της τοπικής κοινωνίας αποτελούν δομικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των έργων μας στην Χαλκιδική.
  2. Με δική μας πρωτοβουλία και με γνώμονα την υπεύθυνη λειτουργία των έργων μας, εφαρμόζουμε πρότυπες περιβαλλοντικές πρακτικές που υλοποιούνται σε ελάχιστα μεταλλεία ανά τον κόσμο, και επιλέγουμε τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  3. Επενδύουμε στην έρευνα και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών που αποσκοπούν στη βιώσιμη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων.
  4. Επιδιώκουμε να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των έργων μας, υιοθετώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες.

  Η τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων και κανονισμών είναι θεμελιώδης για την Ελληνικός Χρυσός ως υπεύθυνη μεταλλευτική εταιρεία. Σε όλα τα στάδια της δραστηριότητάς μας επιλέγουμε πρακτικές που να ανταποκρίνονται και στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνουν τις νομικές απαιτήσεις, όπως ορίζονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

  Περιβαλλοντική Πολιτική της Ελληνικός Χρυσός

  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

  •  Ολοκληρωμένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα κορυφαία Διεθνή πρότυπα (ISO14001, ISO50001).
  •  Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης.
  •  Συγκεκριμένες διαδικασίες και πρακτικές ανά περιοχή δραστηριοποίησης και σχέδια διαχείρισης για τα υγρά και στερεά απόβλητα των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, για την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων.
  •  Παρουσίαση της επίδοσής μας μέσω τακτικών ελέγχων και τεχνικών εκθέσεων. Μηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες αναφορές των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε.
 • Όλες οι πολιτικές μας

  Κατεβάστε εδώ όλες τις πολιτικές και κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Ελληνικός Χρυσός και προσδιορίζουν το πλαίσιο της λειτουργίας μας, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

  Κώδικας Δεοντολογίας Eldorado Gold

  Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

  Πολιτική Διατήρησης του Σεβασμού στην Εργασία

  Πολιτική κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας

  Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

  Πολιτική Συναλλαγών βάσει Εσωτερικής Πληροφόρησης

  Περιβαλλοντική Πολιτική της Ελληνικός Χρυσός

  Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Εργολάβων

  Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός

  Πολιτική Κοινωνικών Επιδόσεων

  Κανονισμός Ασφαλείας Εργολάβων

  Διαδικασία Ελέγχου Χρήσης Οινοπνεύματος άλλων ουσιών

  Πολιτική Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός

  Πολιτική Κατά του Καπνίσματος

  Πολιτική Ελέγχου Ορίων Ταχύτητας της Ελληνικός Χρυσός

  Δήλωση Συμμόρφωσης με τις Πολιτικές της Ελληνικός Χρυσός

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc