Με απόφαση της 17 Σεπτεμβρίου 2014 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίνεται το προσάρτημα 3 της τεχνικής μελέτης του έργου Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc