4η διάκριση από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

3η συνεχόμενη διάκριση από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc