Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ λειτουργεί πάντοτε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγείας και ασφάλειας.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc