ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Μοναδική ευκαιρία οι επενδύσεις στον ορυκτό πλούτο

Το 80% των εσόδων που «παράγει» ένα μεταλλείο παραμένει στη χώρα

Κεφάλαιο 29/03/2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΕΛΕΒΕΓΚΟ dimitns.delevegos@capital.gr

Tους μύθους που σχετίζονται με την εξορυκτική δραστηριότητα καταρρίπτει ο αντιπρόεδρος της ένωσης μεταλλευτικών εταιρειών του Κα­ναδά, BenChalmers, ο οποίος, σε συνέντευξή του στο «Κ», ση­μειώνει ότι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου μπορεί να συνυπάρξει με την προστασία του περιβάλλοντος. Επισημαί­νει ότι η Ελλάδα έχει μια μο­ναδική ευκαιρία, να προσελκύσει σημαντικά κεφάλαια που διατίθενται να τοποθετήσουν μεγάλοι παίκτες της εξορυκτικής βιομηχανίας. Σχολιάζοντας τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχει δια­μηνύσει ότι, εάν αναλάβει τα ηνία της εξουσίας, θα σταματή­σει τα συγκεκριμένα έργα, ανα­φέρει ότι αντίστοιχα φαινόμενα δεν υπάρχουν στον Καναδά.

Κύριε Chalmers, στην Ελ­λάδα η αξιοποίηση του ορυ­κτού πλούτου συναντά σοβαρές αντιδράσεις. Πού θα τις αποδίδατε;

Νομίζω ότι υπάρχει μια συ­νήθης παρανόηση σχετικά με την αξία της εξορυκτικής δρα­στηριότητας και τη συμβολή αυτής στην οικονομία μιας χώ­ρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ένωσής μας, το ποσό των εσόδων που αποφέρει η εξορυκτική δραστηριότητα, όπως και το μέγεθος των κεφαλαίων που δαπανούν όσοι απασχο­λούνται στη συγκεκριμένη βιομηχανία, είναι πολύ μεγάλο.

Συγκεκριμένα, υπολογίζε­ται, σε διεθνές επίπεδο, ότι, κατά μέσο όρο, το 80% των εσόδων που «παράγει» ένα με­ταλλείο παραμένει στη χώρα (σ.σ.: όπου βρίσκεται η εγκα­τάσταση), μέσω φόρων, μισθολογικών απολαβών και σημα­ντικών οικονομικών οφελών, που δίνουν ώθηση στην τοπι­κή οικονομία. Στην Ελλάδα δι­αθέτετε, ενδεχομένως, μια μοναδική ευκαιρία. Υπάρχει ένας κλάδος που επιθυμεί να επεν­δύσει στην ελληνική οικονομία και, το βασικότερο, οι επενδύ­σεις αυτές θα κατευθυνθούν εκτός Αθήνας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και ίο ζητούμενο είναι η υλοποίη­ση επενδύσεων στην περιφέ­ρεια και όχι στα αστικά κέντρα.

Εξάλλου, η τεχνογνωσία ως προς τη διαχείριση των περι­βαλλοντικών ζητημάτων και η μεγάλη συνεισφορά του συ­γκεκριμένου κλάδου στους ρυθμούς ανάπτυξης μιας οι­κονομίας ισχυροποιούν τις συ­γκεκριμένες επενδύσεις.

Μπορεί να συνυπάρξει η εξορυκτική δραστηριότητα με την προστασία του περιβάλλοντος;

Η καναδική εξορυκτική βιο­μηχανία διακρίνεται παγκοσμίως για την υιοθέτηση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών. Στον Καναδά, Μη Κυβερνητι­κές Οργανώσεις, Πολιτεία και εταιρείες συνεργάζονται και δι­αμορφώνουν από κοινού τις βέλτιστες πρακτικές που καθιστούν τις εξορύξεις μια εξαιρετικά ασφαλή για το περιβάλλον και την κοινωνία δραστηριό­τητα. Παράλληλα, οι ΜΚΟ ασκούν ένα είδος εποπτείας στις επιχειρήσεις, αξιολογώντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους. Στη συγκεκριμένη βιομηχανία υπάρχουν ορισμέ­να άδικά ζητήματα, όπως η δι­αχείριση των υδάτινων πόρων ή των συμπυκνωμάτων μετάλ­λων, τα οποία, με την αρωγή της σύγχρονης τεχνολογίας, αντιμετωπίζονται σήμερα με απόλυτη επιτυχία.

Πόσος καιρός απαιτείται για να λάβει το «πράσινο φως» μια επένδυση στον ορυκτό πλού­το στη χώρα σας;

Εάν συμπεριλάβουμε το στά­διο της υλοποίησης εξερευνή­σεων και γεωτρήσεων, απαιτούνται συνολικά 10 έως 15 χρόνια. Ωστόσο, το αμιγώς αδειοδοτικό στάδιο απαιτεί περίπου δύο χρόνια, καθώς στον Καναδά η νομοθεσία προβλέ­πει ότι σε διάστημα δύο ετών, κατά το μέγιστο, θα πρέπει η Πολιτεία να έχει προχωρήσει στην αδειοδότηση ή την απόρ­ριψη ενός επενδυτικού σχεδί­ου. Ο επενδυτής, δηλαδή, γνω­ρίζει ότι εντός διετίας θα λάβει ένα «ναι» ή ένα «όχι».

Κατά τη γνώμη σας, πού αποδίδεται η μεγάλη καθυστέ­ρηση ως nπρος την αδειοδότηση των έργων εξόρυξης στην Ελλάδα;

Ο ελληνικός ορυκτός πλού­τος αντιπαραβάλλεται με τον αντίστοιχο κλάδο στον Κα­ναδά, στην Αυστραλία, στην Αφρική και στη Βόρεια Αμε­ρική, χώρες με «παράδοση» στην εξορυκτική δραστηριότη­τα. Στον Καναδά διαθέτουμε μια λεπτομερέστατη μεταλλευ­τική νομοθεσία, ενώ οι ρυθμι­στικές Αρχές γνωρίζουν πώς λειτουργεί η βιομηχανία και λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Και, σε κάθε πε­ρίπτωση, συμβάλλουν στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτη­ριστικών των συγκεκριμένων επενδύσεων.

Την ίδια στιγμή, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ο εξορυκτικός κλάδος, που εί­ναι υψηλής κεφαλαιακής έντα­σης, είναι η έλλειψη απόφα­σης. Ο επενδυτής θα μπορούσε να διαχειριστεί τη μη έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου αντιμετωπίζοντας τα προβληματι­κά σημεία. Ωστόσο, η απουσία απόφασης κρατά σε ομηρία τις εταιρείες.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc