ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Επενδύσεις 50.8 εκατ. από την Eldorado Gold

Το 2016 θα ξεκινήσει η παραγωγή στις Σκουριές

Χρηματιστήριο 19/08/2014

Επενδύσεις ύψους 50,796 εκατ. ευρώ υλοποίησε το δεύτερο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης η Eldorado Gold στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη δημοσιοποιη­μένη οικονομική έκθεση της, στις Σκουριές, όπου βρίσκεται σε πλή­ρη εξέλιξη η κατασκευή της μονά­δας κατεργασίας χρυσού, η εταιρεία το διάστημα Απρίλιος – Ιούνιος επένδυσε 21,663 εκατ. ευρώ. Στην Ολυμπιάδα, όπου βρίσκεται το δεύτερο εκ των συνολικά τριών projects της εταιρείας στη Βορειοα­νατολική Χαλκιδική, παρήχθησαν το δεύτερο τρίμηνο 6.179 ουγγιές χρυσού (από την κατεργασία των συμπυκνωμάτων). Επίσης, η εται­ρεία είχε έσοδα 8,2 εκατ. ευρώ από την πώληση 9.300 ουγγιών συμπυ­κνωμάτων χρυσού. Η Ολυμπιάδα απορρόφησε τις μεγαλύτερες κε­φαλαιουχικές δαπάνες που ανήλθαν στα 26,145 εκατ. ευρώ και σχε­τίζονται με την κατεργασία των συμπυκνωμάτων, το κόστος μετα­φοράς και πώλησης και την ανάπτυξη του ορυχείου. Στο Στρατώνι, παρήχθησαν 15.714 τόνοι συ­μπυκνώματος μολύβδου και ψευ­δαργύρου με την τιμή ανά τόνο να ανέρχεται στα 981 δολάρια (έναντι 783 δολ. το αντίστοιχο διάστημα του 2013). Παράλληλα, η Eldorado πραγματοποίησε, κατά το δεύτε­ρο τρίμηνο του 2014, εργασίες γεώ­τρησης στο ορυχείο των Μαύρων Πετρών, στην Πιάβιτσα και την Ολυμπιάδα. Υλοποίησε ακόμη εξε­ρευνητικές δραστηριότητες στο Νότιο Πέραμα.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc