ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Δημιουργώντας αξία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις, η διαχείρισή τους και η επόμενη μέρα για την επένδυση

Free Sunday 11/12/2016

Με προγραμματισμένες επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2018-2019 και με το 30% του συνολικού της τζίρου που εκτιμάται ετησίως στα 600 εκατ. ευρώ, η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί, και δικαίως, παράδειγμα επιχεί­ρησης που συμβάλλει ουσιαστικά στην εγχώρια βιομηχανική ανασυγκρότηση με ένα ισχυρό κοινω­νικό αποτύπωμα.

Η δραστηριότητα της εταιρείας βασίζεται στο τρίπτυ­χο: α) προστασία του περιβάλλοντος, β) ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και γ) έμπρακτο ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους.

Τρίπτυχο το οποίο καλύπτεται πλήρως, καθώς η Ελ­ληνικός Χρυσός μέσα από τη λειτουργία της καλείται να κερδίσει ένα πολλαπλό στοίχημα και το πράττει με όρους που διασφαλίζουν α)τη βιώσιμη αξιοποί­ηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, β) τη δίκαιη ανάπτυξη, γ)την παραγωγική δυναμική και τη συμ­βολή στην εγχώρια βιομηχανική ανασυγκρότηση, την ενίσχυση εισοδήματος και την καταπολέμηση της φτώχειας με πραγματική ανάπτυξη, απασχόλη­ση και θωράκιση των ελληνικών επιχειρήσεων και προμηθευτών.

Η Ελληνικός Χρυσός, όπως αποτυπώνεται με από­λυτη διαφάνεια στην 3η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυ­ξης για το 2015, κατάφερε να αντεπεξέλθει με επιτυ­χία σε σημαντικές προκλήσεις καθ’ όλη την εξέλιξη της επένδυσης και στη διαχείρισή τους, που είχε ως αποτέλεσμα, εν μέσω της πιο δύσκολης συγκυρίας για την εθνική οικονομία, όχι απλώς να επιβιώσει αλλά να εδραιωθεί, στηριζόμενη όχι μόνο στην οι­κονομική της βαρύτητα αλλά με όρους βιωσιμότη­τας και συνεισφοράς.

Η λειτουργία της Ελληνικός Χρυσός περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που στηρίζουν την ανάπτυ­ξη και την εθνική οικονομία, καθώς προβλέπει συνολικές επενδύσεις 1,5 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έως σήμερα επενδύσεις 700 εκατ. δολαρίων. Από τα ετήσια έσοδά της, το 30%-35% κατευθύνεται στην εθνική οικονομία μέσω φόρων, ασφαλιστικών ταμείων, μισθών κ.λπ. Επίσης, διατηρεί περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας και στηρίζει περαιτέρω τη χώρα, καθώς το 90% των προμηθευτών της είναι ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, για την επόμενη εικοσαετία προ­βλέπεται ότι θα έχει καταβάλει σε άμεσους φόρους 1,6 δισ. ευρώ, σε μισθούς 1,5 δισ. ευρώ, στην κοι­νωνική ασφάλιση 1 δισ. ευρώ, θα έχει ενισχύσει τις τοπικές εταιρείες και τους προμηθευτές με 2,5 δισ. ευρώ και θα έχει δαπανήσει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, ενώ δεσμεύεται για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα 30 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η συνεισφορά της στην κοινωνία γίνε­ται με έργα υποδομής, με τη στήριξη δράσεων και δομών κοινής ωφελείας, με έμφαση στους τομείς του πολιτισμού και αθλητισμού, της υγείας και της παιδείας.

Σε αυτή τη φιλοσοφία εδραιώθηκε και το Πρόγραμ­μα Ανοιχτών Θυρών, που έφερε πάνω από 5.000 επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα στα έργα της Ελλη­νικός Χρυσός, ενώ πάνω από 350 φοιτητές απασχο­λούνται κάθε καλοκαίρι στο Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης.

Όσον αφορά το περιβάλλον, το κυρίαρχο περι­βαλλοντικό project που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ελληνικός Χρυσός είναι το νέο πρωτοποριακό σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που τέθηκε πρόσφατα σε πλήρη εφαρμογή. Με 320 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου, 4 εκατ. ευρώ κό­στος εγκατάστασης σταθμών, 2 εκατ. ευρώ ετήσιο κόστος λειτουργίας και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων στο internet, κατατάσσεται σε ένα από τα πιο εκτεταμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Η εταιρεία έχει επίσης πιστοποιηθεί με το ISO 14001 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών, με το ISO 50001:2011 Energy Management System, ολοκλήρωσε την αποκατά­σταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου απ’ όλες τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων και έχει συμβάλει καθοριστικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Συνεχίζοντας μια μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων, και λίγο πριν από την επανέναρξη μετά από 25 χρόνια της αξιοποίησης του πολυμεταλλικού κοι­τάσματος της Ολυμπιάδας, η μεγαλύτερη πρόκληση γι’ αυτούς που σχεδίασαν και υλοποιούν αυτή την επένδυση είναι και το «κλειδί» στο όραμά τους: η παραγωγή πραγματικής υπεραξίας στην Ελλάδα σε ένα πλαίσιο δίκαιης ανάπτυξης με βιώσιμο πρό­σημο. Η Ελληνικός Χρυσός, τέλος, λειτουργεί με τις αυστηρότερες προδιαγραφές για την ασφαλέστερη λειτουργία των έργων, σε σχέση με τους ανθρώ­πους, τον τόπο και το περιβάλλον, που πιστοποιού­νται μέσα από μια σειρά διακρίσεων, όπως:

  • Πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007.
  • Gold βραβείο για την αποτελεσματική συμμετοχή των εργαζομένων και Silver για το υγιές εργασια­κό περιβάλλον και την αναγνώριση και διαχείριση νέων κινδύνων στα H&S Awards για το 2015.
  • CRI Silver του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τις κοινωνικές και περιβαλλο­ντικές επιδόσεις της Ελληνικός Χρυσός το 2015.
  • Silver για τη διαχείριση φυσικών πόρων και Bronze στην κατηγορία «Εκπαίδευση-Υποτρο­φίες» στα Responsible Business Awards για το 2015.
  • Βραβείο από τον ΣΒΒΕ για την Εταιρική Κοινωνι­κή Υπευθυνότητα το 2014.
  • Διάκριση για την πολιτική της στον τομέα ανθρώ­πινου δυναμικού (HR Awards).

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι