ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Επενδύσεις 300 εκατ. δολ. από την Eldorado Gold

[2015] Η εταιρεία προγραμματίζει 1.000 προσλήψεις - Μπαίνουν οι βάσεις για την παραγωγή

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 25/02/2015

Το 2014 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την ανάπτυ­ξη των έργων της Ελληνι­κός Χρυσός στη Χαλκιδική και την εξέλιξη της επένδυσης στο σύνολό της. Όπως τονίζεται από την εταιρεία, το 2015 μπαίνουν οι βάσεις για την έναρξη της πα­ραγωγικής διαδικασίας και την εξόρυξη χαλκού και χρυσού από τα κοιτάσματα Σκουριών και Ολυμπιάδας, με σχετική εντατικοποίηση του κατασκευαστι­κού έργου στις Σκουριές και αν­τίστοιχη αύξηση προσωπικού και δαπανών.

Σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο της μητρικής Eldorado Gold Corporation για την Ελ­λάδα, τα συνολικά κεφάλαια που θα επενδυθούν εντός του 2015 στα μεταλλευτικά έργα της Χαλκιδικής φτάνουν τα 306 εκατ. δολάρια.

11,5 εκατ. τόνοι σε 25 έτη

Στην Ολυμπιάδα, η επανεπεξεργασία παλαιών τελμάτων θα συνεχιστεί το 2015 αποδίδοντας 20 χιλιάδες ουγκιές χρυσού. Η πρόβλεψη για κεφαλαιουχι­κές δαπάνες αφορά ποσό 100 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει τη σήραγγα που θα συνδέει την περιοχή του Μαντέμ Λάκκου με την Ολυμ­πιάδα, την ανάπτυξη της υπό­γειας εκμετάλλευσης και τη νέα φάση κατασκευής του χώρου απόθεσης στον Κοκκινόλακα. Συνολικά, από το έργο της Ολυμ­πιάδας θα εξορυχθούν 11,5 εκα­τομμύρια τόνοι μεταλλεύματος σε διάρκεια 25 ετών.

146,2 εκατ. τόνοι σε 30 χρόνια

Για το αναπτυξιακό έργο στις Σκουριές ο ετήσιος προϋπολογισμός προβλέπει περί τα 200 εκατ. δολάρια σε αναπτυξιακά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομέ­νων των δαπανών για τη συνέ­χιση των κατασκευαστικών ερ­γασιών, της υπόγειας ανάπτυ­ξης και της έρευνας. Η περάτωση του έργου στις Σκουριές έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2016. Από την εντατικοποίηση των εργασιών σε αυτή την κα­τασκευαστική φάση της επέν­δυσης, αναμένεται να προκό­ψουν επιπλέον 1.000 θέσεις ερ­γασίας. Από την περιοχή των Σκουριών, σε βάθος 30ετίας, συ­νολικά θα εξορυχθούν 146,2 εκα­τομμύρια τόνοι μεταλλεύματος.

Στη διάρκεια του 2015, για το έργο του Στρατωνίου αναμέ­νεται να δαπανηθούν 6 εκατ. δολάρια, ποσό που περιλαμβάνει τις υπόγειες ανακατασκευές και αντικαταστάσεις εξοπλισμού, τις περιβαλλοντικές υποδομές και την έρευνα.

Επενδύσεις και εισφορές

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικός Χρυσός, Μ. Θεοδωρακόπουλο, «το 2015 αποτελεί ορόσημο για τη μετάβαση σε μια νέα περίοδο για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Στην περίοδο που θα αλλάξει εντελώς την εικόνα των έργων της Ελληνικός Χρυσός, θα φέρει σημαντική ενίσχυση στον αριθμό των εργαζόμενων και των συνεργαζόμενων εργολάβων και προμηθευτών και θα οδηγήσει στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων της ΒΑ Χαλκιδικής για την εξόρυξη χαλκού και χρυσού. Με ό,τι αυτό σημαίνει σε όρους ανάπτυξης, αγοράς και οικονομίας. Από το 2012, οπότε η εταιρεία περιήλθε στην ομπρέλα της Eldorado Gold, μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί κεφάλαια 350 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν καταβληθεί πάνω από 47 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Ταυτόχρονα έχουν διατεθεί περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ σε δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης στη Χαλκιδική και τη Θράκη».

 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc