ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Επενδύει 4,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο σε έργα κοινής ωφέλειας

Συνέντευξη στον Γιώργο Φιντικάκη

ΤΑ ΝΕΑ 06/12/2014

Πώς αντιλαμβάνεται η Ελληνικός Χρυσός την εταιρική κοινωνική ευθύνη απέναντι στην τοπική κοι­νωνία της Χαλκιδικής;

Εδώ και καιρό έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τον Δήμο Αριστοτέλη ότι ανάλογα με την περιοχή όπου επεκτείνουμε τις εργασίες μας καταβάλλουμε ετησίως και ένα μίνιμουμ ποσό 3 εκατ. ευρώ. Το 50% είναι σε μορφή ρευστού για τη χρηματοδότηση των ανα­γκών του δήμου και το υπόλοιπο 50% καταβάλλεται στα χωριά της περιοχής, μέσω της κατασκευής έργων κοινής ωφέλειας, όπως πλατείες, γεωτρήσεις ύδρευσης, αγωγοί απορροής όμβριων υδάτων κ.λπ. Τα έργα αφορούν την πλειονότητα των χωριών του Δήμου Αριστοτέλη. Όταν μάλι­στα ξεκινήσει η παραγωγή στα μεταλλεία της Ολυμπιάδας και των Σκουριών από το 2016, τό­τε το ποσό αυτό θα αυξηθεί και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 8 εκατ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμ­βανομένων των μεταλλευτικών τελών (royalties).

Με ποιον άλλον τρόπο συμβάλλει η εταιρεία στη γενικότερη ανάπτυ­ξη της περιοχής;

Ήδη, η εταιρεία δαπανά κάθε χρόνο για αγορά υπηρεσιών και υλικών από ντόπιους προμηθευτές, πρατηριούχους, επαγγελματίες σίτισης, εστίασης και ιδιοκτήτες ξενώνων, ποσό γύρω στα 20 εκατ. ευρώ. Η μηνιαία ρευστότητα από τους μισθούς των εργαζομένων με την οποία ενισχύονται οι τοπικές οικονομί­ες υπολογίζεται σε 3 εκατ. ευρώ ή 36 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Αυτό γίνεται αντιληπτό εύκολα από την άνθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρο­να καλύπτουμε κάθε καλοκαίρι την απασχόληση για έναν μήνα, για όλους τους φοιτητές του Δή­μου Αριστοτέλη, ενώ χορηγούμε υποτροφίες για κάθε νέο που θα εισαχθεί σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ. Επίσης, σε συνεργασία με μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύ­ματα της χώρας καλύπτουμε την πρακτική άσκηση για φοιτητές συναφών ειδικοτήτων, όπως μεταλλειολόγοι,μηχανικοί ορυκτών πόρων κ.ά.

Πόσους εργαζομένους απασχολεί σήμερα η εταιρεία;

Ξεκινήσαμε με 40 άτομα το 2004, φτάσαμε τα 380 τον Δεκέμβριο του 2011, και σήμερα το προσωπικό ανέρχεται στα 1.900 άτομα. Το 90% προέρχεται από την τοπική κοινωνία.

Σε πλήρη ανάπτυξη του επενδυτι­κού σχεδίου σας πόσα άτομα θα απασχολείτε;

Περίπου 5.000, εκ των οποίων 3.500 θα απασχολούνται περι­φερειακά, δηλαδή σε μονάδες επισκευής οχημάτων, μηχανη­μάτων, στον τομέα της εστίασης, ως συντηρητές, ηλεκτρολόγοι κ.λπ. Με άλλα λόγια, τα 20 εκατ. ευρώ που διοχετεύονται ετησίως σήμερα στην τοπική κοινωνία για αγορά υπηρεσιών και υλι­κών, μελλοντικά θα πολλαπλασιαστούν.

Ποιο είναι το ετήσιο κόστος ανά εργαζόμενο;

Το ετήσιο κόστος για την εταιρεία ανέρχεται σε 35.000 ευρώ. Πέ­ρυσι τέτοια εποχή υπογράψαμε με τα σωματεία μια ενδοεταιρική συμφωνία, που προέβλεπε αύξηση 11% στις αποδοχές του προσωπικού.

Τι μέτρα έχει λάβει η εταιρεία στον τομέα της υγιεινής και της ασφά­λειας;

Διαθέτουμε ένα πλήρες οργανω­μένο τμήμα υγιεινής και ασφάλει­ας ανά εργοτάξιο, με γιατρό και νοσοκομειακό προσωπικό ανά βάρδια κάθε ημέρα. Συνολικά υπάρχουν τέσσερις μονάδες σε Στρατώνι, Μαδέμ Λάκκο, Σκου­ριές και Ολυμπιάδα. Εκτός από τους μηχανικούς υγιεινής ασφά­λειας ανά χώρο, δημιουργήσαμε εδώ και μια πενταετία μια καλά εκπαιδευμένη ομάδα διάσωσης, αποτελούμενη από 40 εθελοντές εργαζομένους της εταιρείας. Η ομάδα έχει πιστοποιηθεί με ISOώστε να μπορεί να επεμβαίνει οπουδήποτε χρειαστεί - ακόμη και εκτός χώρας - σε περίπτωση σει­σμού, φωτιάς, πλημμύρας. Πέραν των παραπάνω, κάθε χρόνο, όλοι οι εργαζόμενοι περνούν εντός των εγκαταστάσεών μας από προλη­πτικό ιατρικό έλεγχο, που αφορά καρδιογράφημα, τεστ κόπωσης, ακτινογραφίες, σπιρογράφημα, αιματολογικές εξετάσεις κ.λπ. Συ­νολικά στον τομέα της υγιεινής η εταιρεία έχει επενδύσει περί τα 5 εκατ. ευρώ.

Τι επενδύσεις έχετε κάνει ως προς την ασφάλεια στις στοές;

Κατ’ αρχάς οι διαστάσεις τους έχουν αυξηθεί. Σήμερα οι στο­ές έχουν διαστάσεις από 5χ5μ. η μικρότερη μέχρι 7χ7μ. η μεγα­λύτερη. Τη δεκαετία του 1990, η μεγαλύτερη στοά είχε διαστάσεις 3,5x3,5 μέτρα. Έγιναν επενδύσεις σε μηχανήματα αυτοματοποιημέ­νης υποστήριξης και διάτρησης, αγοράστηκαν μηχανήματα που λειτουργούν με τελευταίου τύπου μηχανές εσωτερικής καύσης (καταλύτες κ.λπ.), ενώ βελτιώθηκε κατά πολύ ο αερισμός με συστή­ματα τεχνητού αερισμού. Έγινε επίσης υποχρεωτική η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για όλους τους εργαζομένους και σε όλες τις θέσεις, δηλαδή με κρά­νη, γυαλιά, άρβυλα ασφαλείας, ρουχισμό με ανακλαστήρες κ.λπ.

Συχνά η Ελληνικός Χρυσός έχει κατηγορηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος. Τι πρόνοιες λαμβάνετε στον τομέα αυτόν;

Η κριτική είναι πάντα καλοπροαί­ρετη. Αλλά συνολικά μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσει 50 εκατ. δολά­ρια για περιβαλλοντικά έργα και για δημιουργία σταθμών παρακο­λούθησης όλων των περιβαλλοντι­κών παραμέτρων, που αφορούν την ποιότητα νερού, αέρα, σκόνης και θορύβου. Τα συστήματα πα­ρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων καλύπτουν και τα τέσσερα εργοτάξια, ενώ σύντομα θα μπορεί οποιοσδήποτε να εισέρ­χεται στο Διαδίκτυο και να βλέπει onlineτα επίπεδα όλων των παρα­μέτρων, κάτι πρωτοποριακό για την Ελλάδα και ίσως και για την Ευρώπη. Κάθε χρόνο προβλέπεται να επενδύουμε 3-5 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντικά έργα. Το σημα­ντικότερο όμως περιβαλλοντικό έργο που είναι σε πλήρη εξέλιξη είναι η αποκατάσταση της κοι­λάδας της Ολυμπιάδας, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2015.

Σε τι συνίσταται η αρχή της λε­γάμενης «παράλληλης αποκατά­στασης»;

Το σκεπτικό είναι ότι όσο επεκτεί­νεται η μεταλλευτική δραστηριό­τητα, ταυτόχρονα αποκαθίσταται και η περιοχή από την οποία η εταιρεία αποχωρεί

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc