Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - σύντομη δήλωση περί απορρήτου

1. Σκοπός  και νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία μας θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων ανάπτυξής της με γνώμονα τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τις τοπικές επιχειρήσεις και την ενίσχυση του εισοδήματος των τοπικών προμηθευτών και εργολάβων. Η ανωτέρω επεξεργασία θα βασίζεται στην παροχή της συναίνεσης σας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1α του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (εφ’ εξής ο «ΓΚΠΔ). Προκειμένου να μας παράσχετε την συναίνεσή σας, θα πρέπει να σημειώσετε το σχετικό πεδίο που παρατίθεται μετά την φόρμα υποβολής στοιχείων προμηθευτών και φέρει το λεκτικό «Έλαβα γνώση των ανωτέρω όρων συμπεριλαμβανομένης και της σύντομης δήλωσης περί απορρήτου και παρέχω την συναίνεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις».

2. Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Προς δική μας και δική σας διευκόλυνση, τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διατηρηθούν για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία παροχής τους προς εμάς και θα διαγραφούν – καταστραφούν μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τα προσωπικά σας δεδομένα να διατηρηθούν για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία στο email GR-Privacy@eldoradogold.com

3. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Μόνο η Εταιρεία μας θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

4. Τα δικαιώματά σας

Επιθυμούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς μαζί σας, ώστε να μπορείτε να κάνετε ουσιαστικές επιλογές αναφορικά με το πώς θέλετε να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

  • Τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας στο email GR-Privacy@eldoradogold.com για να μάθετε ποια Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν έχουμε στη διάθεσή μας. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε παράσχει οι ίδιοι σε ένα κοινό, δομημένο μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχανήματα, καθώς και να μεταβιβάσετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο της επιλογής σας.

  • Οι διορθώσεις σας

Εάν διαπιστώσετε κάποιο λάθος στα Προσωπικά Δεδομένα σας ή εάν τα θεωρήσετε ελλιπή ή εσφαλμένα, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα συμπληρώσουμε.

  • Οι περιορισμοί σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να τεθεί περιορισμός στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας (για παράδειγμα, ενόσω ελέγχεται η ακρίβειά τους).

  • Οι αντιρρήσεις σας

Δύνασθε να αντιτάσσεσθε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, επικοινωνώντας μαζί μας στο ως άνω τηλέφωνο.

Επιπλέον, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που σας αφορούν.

Τέλος, σας ενημερώνουμε  ότι  έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αναφορά της κατά της  Εταιρείας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων προς την ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι