ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Όλες οι αποφάσεις αδειοδότησης της Ελληνικός Χρυσός

Ιανουάριος 2004

Τα μεταλλευτικά δικαιώματα των Μεταλλείων Κασσάνδρας περνούν στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., με νόμο που κυρώνεται στη Βουλή. Με αυτήν την σύμβαση η «Ελληνικός Χρυσός»  αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει εντός 24 μηνών επενδυτικό σχέδιο.

Ιανουάριος 2006

Η Ελληνικός Χρυσός υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενιαίο επενδυτικό σχέδιο για την παράλληλη ανάπτυξη και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων των Μαύρων Πετρών, της Ολυμπιάδας και των Σκουριών. Εντός δύο μηνών γίνεται δεκτό ως προς την τεχνικοοικονομική προσέγγιση.

Απρίλιος 2006

Η Ελληνικός Χρυσός υποβάλλει την απαιτούμενη Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το ΥΠΕΧΩΔΕ, αναλαμβάνει να την προωθήσει και στα υπόλοιπα συναρμόδια Υπουργεία: Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Γεωργικής Ανάπτυξης, Υγείας και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Σεπτέμβριος 2009

Εκδίδεται θετική γνωμοδότηση για την ΠΠΕ, με την σύμφωνη γνώμη όλων των συναρμόδιων υπουργείων:  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού.

Αύγουστος 2010

Κατάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) από την Ελληνικός Χρυσός.

Δεκέμβριος 2010

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής, μετά από έναν ολοκληρωμένο κύκλο ανοιχτής διαβούλευσης, γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της επένδυσης, εγκρίνοντας την ΜΠΕ.

Ιούλιος 2011

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), εγκρίνονται από το ελληνικό κράτος οι Περιβαλλοντικοί Όροι (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων -ΑΕΠΟ) για το έργο των Μεταλλευτικών-Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας, αφού τηρούνται πλήρως οι προβλεπόμενοι όροι από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Μη τεχνική περίληψη dowload pdf

Φεβρουάριος 2012

Εγκρίνονται οι τεχνικές μελέτες των υποέργων «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» και «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Απρίλιος 2013

Με την απόφαση 1492 του 2013 το Συμβούλιο της Επικρατείας, επισφραγίζει την απόλυτη νομιμότητα των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός, επικυρώνοντας την επένδυση στο σύνολό της. Στην ουσία με την ιστορική αυτή απόφαση, το ΣτΕ ακυρώνει οριστικά όλες τις αιτιάσεις που υποβλήθηκαν διαχρονικά, κατά των Μεταλλείων Κασσάνδρας σε όλα τα επίπεδα. Η νομιμότητα των έργων της Ελληνικός Χρυσός επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με μία σειρά 24 θετικών αποφάσεων στην ιστορία της εταιρείας, που «θωρακίζουν» νομικά την επένδυση.

Η νομιμότητα των έργων της Ελληνικός Χρυσός επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με μία σειρά 24 θετικών αποφάσεων στην ιστορία της εταιρείας, που «θωρακίζουν» νομικά την επένδυση.

2021 – Η Νέα Επενδυτική Συμφωνία της Ελληνικός Χρυσός

17 Μαρτίου 2021

Η Ελληνικός Χρυσός ανακοινώνει την κύρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας με την Ελληνική Κυβέρνηση, σε συνέχεια της υπογραφής της στις 5 Φεβρουαρίου 2021. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη και βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική και την υλοποίηση μίας εκ των μεγαλύτερων άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Η νέα Επενδυτική Συμφωνία, που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2021, τροποποιεί την από του 2003 Σύμβαση Μεταβίβασης μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και του Ελληνικού Δημοσίου, εκσυγχρονίζοντας το νομικό και οικονομικό πλαίσιο της επένδυσης και εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για όλες τις πλευρές. Μεταξύ άλλων, το Δημόσιο θα επωφεληθεί από υψηλότερα κρατικά έσοδα, ενώ η τοπική κοινωνία από ενισχυμένες δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, μεγάλες επενδύσεις κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, και αυξημένες θέσεις εργασίας.

23 Μαρτίου 2021

Η Συμφωνία, τίθεται σε ισχύ με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 23 Μαρτίου 2021, το τελευταίο βήμα, που επισφραγίζει την νέα Επενδυτική Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός του Ελληνικού Δημοσίου. Με την συγκεκριμένη εξέλιξη η Επενδυτική Συμφωνία για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας κυρώνεται επισήμως και αποκτά ισχύ νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με αναβαθμισμένο, σύγχρονο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός και τα οφέλη που προκύπτουν από την νέα συμφωνία, μπορείτε να βρείτε εδώ.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc