BLOG

Οι Βέλτιστες Πρακτικές Τεχνικής Γεωλογίας του μεταλλευτικού έργου των Σκουριών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημερίδα με θέμα: «Η Τεχνική Γεωλογία ως παράγοντας καινοτομίας»

Η Ελληνικός Χρυσός συμμετείχε με τρείς παρουσιάσεις στην Ημερίδα που διοργάνωσε η  Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, επίτιμος εκπρόσωπος για την Ελλάδα  της Διεθνούς  Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος (International Association of Engineering Geology and the Environment, IAEG).

Η ημερίδα έλαβε χώρα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 8 Μαΐου 2017, με θέμα, «Η Τεχνική Γεωλογία ως παράγοντας καινοτομίας. Έρευνα – Υποδομές – Έργα ανάπτυξης». 

apth 02

 

Ο Hendrik Grobler, η Ελευθερία Βαγκλή και ο Νικόλαος Γρένδας απετέλεσαν την ομάδα επιστημόνων της Ελληνικός Χρυσός, που παρουσίασαν τις τρέχουσες επιστημονικές εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και ιδιαίτερα στο μεταλλευτικό έργο των Σκουριών.

Την ημερίδα παρακολούθησαν περισσότεροι από 100 πανεπιστημιακοί, επαγγελματίες γεωλόγοι, εκπρόσωποι κατασκευαστικών εταιρειών, εκπρόσωποι σχετικών φορέων του κλάδου και φοιτητές.

Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Χρυσού υπογράμμισαν της σημασίας της εφαρμοσμένης επιστήμης -με ιδιαίτερη έμφαση στην Τεχνική Γεωλογία, η οποία πρέπει να είναι μετρήσιμη και επαναλαμβανόμενη. Στόχος είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς της βραχόμαζας για τον σχεδιασμό και την  κατασκευή των έργων ανάπτυξης και υποδομών του μεταλλείου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του συμποσίου  αναπτύχθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στην τεχνολογία, χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια, προκειμένου  να προσδιοριστεί η χωρική μεταβλητότητα των μηχανικών ιδιοτήτων της βραχόμαζας. Παράδειγμα αποτελεί η εκτενής χρήση οργάνων παρακολούθησης προκειμένου να καταγραφεί η ανταπόκριση της βραχόμαζας κατά την εκσκαφή.

Οι επιστημονικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στη μεθοδολογία, αλλά και στην ακολουθία των εκσκαφών και των  εξορυκτικών διαδικασιών. Το τελευταίο θα πρέπει πάντα να συσχετίζεται με την εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών αστοχιών καθώς και των επακόλουθων κινδύνων τους, στις περιπτώσεις μάλιστα όπου η εργασίες εκτελούνται σε ένα ανισότροπο, ετερογενές και ασυνεχές μέσο όπως ο βράχος. 

apth 03

 

Οι επιλογές της Ελληνικός Χρυσός  σε  επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο,  όσον αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των μεταλλείων της είναι καινοτόμες και υιοθετούν τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Επομένως, θεματικό πυρήνα των παρουσιάσεων  αποτέλεσε η προβολή  του  τρόπου συλλογής γεωτεχνικών δεδομένων, η ανάλυση αυτών με χρήση των πιο σύγχρονων γεω-επιστημονικών λογισμικών και η δημιουργία τρισδιάστατου (3D) Γεωτεχνικού μοντέλου. Το Γεωτεχνικό μοντέλο θα αποτελέσει εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει στο χωρικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του μεταλλείου.

Τα τεχνικά βήματα τα οποία ακολουθεί η Ελληνικός Χρυσός για την κατασκευή του υπόγειου μεταλλείου απαιτούν την εύρεση του τασικού πεδίου τόσο όσον αφορά το μέγεθος όσο και τον προσανατολισμό αυτού. Η ανάγκη αυτή μεταφράστηκε στην πραγματοποίηση επί τόπου δοκιμής μέτρησης τάσης η οποία εφαρμόστηκε στην υπόγεια σήραγγα των Σκουριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τεχνική (over coring technique) εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Είναι εύκολο να συμπεράνουμε ότι η πλειονότητα των εξειδικευμένων δοκιμών σε βραχόμαζα αλλά και η μοντελοποίηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών της, αποτελεί έναν αρωγό στην προώθηση της εφαρμογής νέων, εξελιγμένων και καινοτόμων τεχνολογιών σε μεταλλευτικό επίπεδο στην Ελλάδα.

Εταιρίες όπως ο Ελληνικός Χρυσός αποτελούν πεδίο παροχής γνώσεων και ανάπτυξης τεχνογνωσίας για το προσωπικό τους και ειδικότερα για τους νέους Έλληνες επιστήμονες (γεωλόγους, μεταλλειολόγους μηχανικούς, κλπ).

Last modified on Tuesday, 30 May 2017 11:26

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc