BLOG

Το περιβάλλον σε πρώτο πλάνο

29.03.16 Μεταλλευτικά Νέα Περιβάλλον

Παράλληλη αποκατάσταση στην πράξη

Η μεταλλευτική επιστήμη σε συνδυασμό με την επιστήμη του περιβάλλοντος εξελίσσονται συνεχώς και επιτρέπουν, παράλληλα με την εξέλιξη των μεταλλευτικών έργων, να δημιουργούνται και οι βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Ολυμπιάδα: Καθαρίζουμε την αυλή μας

Μόλις 500 μέτρα βόρεια των Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Εμπλουτισμού, ο πλήρης και οριστικός καθαρισμός ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 2,5 εκ. τόνοι παλιών μεταλλευτικών καταλοίπων (τέλματα), που είχαν αποτεθεί από το 1976-1995 στη γνωστή «λίμνη» της Ολυμπιάδας, απομακρύνονται οριστικά. Παράλληλα, πραγματοποιείται η εξυγίανση και αποκατάσταση του χώρου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση των παλαιών τελμάτων από το χώρο απόθεσης με συμβατικά μηχανικά μέσα και μεταφορά στο υφιστάμενο παρακείμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού για καθαρισμό τους με τη μέθοδο της επίπλευσης. Από τον καθαρισμό των τελμάτων παράγονται δύο υλικά, ένα εμπορεύσιμο συμπύκνωμα πυριτών 340 Κt με περιεκτικότητα 20-25 γραμμάρια χρυσού/τόνο και ένα επίσης εμπορεύσιμο υπόλειμμα, 2,1 Mt.

Μέσω αυτού του έργου έχει επιτευχθεί:

  • Η αποκατάσταση των μορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής και η επαναφορά της στην αρχική της μορφολογία. (Η έκταση αυτή αντιστοιχεί στο 40% του συνόλου των επιφανειακών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας.)
  • Η αναβάθμιση της υφιστάμενης χρήσης γης της περιοχής κατάληψης και η επανένταξή της στις χρήσεις γης της περιοχής.
  • Η αναβάθμιση των ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων.

“Με το έργο του καθαρισμού και της αποκατάστασης της Ολυμπιάδας, πετυχαίνουμε ένα στοίχημα ζωής που θέσαμε πριν καν ξεκινήσει η δραστηριότητά μας: να καθαρίσουμε την αυλή μας. Καθώς και έναν στόχο καθοριστικό σε κάθε στάδιο της δραστηριότητας μας: την αειφορική ανάπτυξη.”  

Καρακόλι: Αλλάξαμε το τοπίο

Η περιοχή Καρακόλι Στρατωνίου βρίσκεται στην Νοτιοανατολική πλευρά του Στρατωνικού όρους και εντάσσεται στην ευρύτερη μεταλλευτική ζώνη της Βορειανατολικής Χαλκιδικής. Η αποκατάσταση του παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων στη θέση Καρακόλι Στρατωνίου, έκτασης 40 περίπου στρεμμάτων, είναι γεγονός.

Στην περιοχή είχαν αποτεθεί στερεά απόβλητα που προέκυπταν  από την κατεργασία των μικτών θειούχων μεταλλευμάτων των προηγούμενων δεκαετιών. Όλες οι απαραίτητες εργασίες για την εδαφοκάλυψη της περιοχής πραγματοποιήθηκαν εντός του 2014. Η πρώτη εφαρμογή σποράς (πρώτο στάδιο φυτοαποκατάστασης) του παλαιού χώρου απόθεσης, και η παράλληλη εφαρμογή υδροσποράς στα πρανή, δημιούργησαν ήδη ένα διαφορετικό τοπίο αλλά και ένα ιδιαίτερο παράδειγμα προς μελέτη από φοιτητές του αντικειμένου.

Μέσω αυτού του έργου έχει επιτευχθεί:

  • Η επανεγκατάσταση της βλάστησης,
  • Η αναβάθμιση του τοπίου και
  • Η προστασία της υγείας του ανθρώπου και του οικοσυστήματος που περιβάλλει την περιοχή.

Σκουριές: Εφαρμόζουμε Παράλληλη Αποκατάσταση

Ένα σύγχρονο έργο απαιτεί σύγχρονες μεθόδους και διαδικασίες. Στις εγκαταστάσεις των Σκουριών βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες υλοτόμησης και όλες οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες. Σε κάθε επιφάνεια όπου ολοκληρώνονται οι υλοτομικές εργασίες, γίνεται η εκρίζωση και θρυμματισμός των πρέμνωνκαθώς και ανάμειξη τους με φυτική γη προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικά στην αποκατάσταση των επιφανειών που καταλαμβάνουν τα έργα. Παράλληλα, εφαρμόζεται υδροσπορά σε σημεία εντός του εργοταξίου. Επομένως, τα επιμέρους έργα των οποίων ολοκληρώνεται η λειτουργικότητα, αποκαθίστανται άμεσα και παράλληλα με την εξέλιξη των υπόλοιπων έργων.

Νέες τεχνολογίες που η εφαρμογή τους απαιτεί περαιτέρω κόστος, μελέτη και ανθρώπινο δυναμικό, αποτελούν την απόδειξη της προτεραιότητας στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Last modified on Tuesday, 29 March 2016 19:34

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc