BLOG

Άριστα και με τη βούλα

12.01.15 Κική Τσιλιγγερίδου Περιβάλλον

Στην Ελληνικός Χρυσός κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει σε διεθνές επίπεδο για τη σωστή διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Θέλαμε αυτή μας την προσπάθεια να την περάσουμε από τη σκληρότερη κρίση. Και τα καταφέραμε. Πήραμε ένα πιστοποιητικό διεθνούς αναγνώρισης μετά από αυστηρή και εξονυχιστική εξέταση των προδιαγραφών που θέσαμε και της διαδικασίας που ακολουθούμε για να τις τηρήσουμε. Ήταν ένα εσωτερικό στοίχημα και το κερδίσαμε.

Έμμυ Γαζέα, Διευθύντρια Τμήματος Περιβάλλοντος Ελληνικός Χρυσός

Με το ISO 14001 πιστοποιήθηκε η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ

Την ανώτατη πιστοποίηση για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για όλες τις δραστηριότητες σε όλες τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της απέσπασε η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ΑΕ.

Το ISO 14001: 2004 είναι οι έλεγχοι τεκμηρίωσης εφαρμογής του συστήματος από εγκεκριμένους επιθεωρητές διεθνών διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης. Και τους ελέγχους αυτούς τους πέρασε με επιτυχία η εταιρεία, πιστοποιώντας και με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα του προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει.

Οι «εξετάσεις» δεν ήταν απλές. Οι επιθεωρητές, διενεργώντας τον έλεγχο τεκμηρίωσης του συστήματος σε τρία χρονικά διαφορετικά πολυήμερα στάδια ελέγχου, πέρασαν από κόσκινο τη συμμόρφωση ως προς τις νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις και την εφαρμογή των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου, εκτελώντας αυτοψίες σε όλο το πεδίο των δραστηριοτήτων και σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Μετά από τη θετική αξιολόγηση και ανάλυση όλων των στοιχείων και δεδομένων, οι επιθεωρητές προχώρησαν στην κατάθεση πρότασης προς πιστοποίηση της Ελληνικός Χρυσός. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον διεθνή φορέα, ο οποίος και προέβη στην πιστοποίησή της: η Ελληνικός Χρυσός πληροί τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει το πρότυπο ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Τι είναι το ISO και πώς λειτουργεί

Το πιο διαδεδομένο και παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που καθορίζει τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου είναι το πρότυπο ISO 14001:2004 που αναπτύχθηκε από τον οργανισμό ISO (International Organisation for Standardisation).

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του ISO 14001:2004 παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

  • την προστασία του περιβάλλοντος

  • τη συνεχή βελτίωση

  • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις

  • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων

  • τη βελτίωση της εικόνας και της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στην περίπτωση της Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία πιστοποιήθηκε για τον τρόπο που διαχειρίζεται την προστασία του περιβάλλοντος, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις και σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου. Προκειμένου να γίνει αυτό, μελετήθηκε το σύνολο της δραστηριότητας της εταιρείας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική: από τη γεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή των νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, μέχρι τον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων, τη διακίνηση των υλικών (μετάλλευμα, προϊόντα, στερεά κατάλοιπα) αλλά φυσικά και τα έργα αποκατάστασης.

Η εμπειρία του ελέγχου

Η Ελληνικός Χρυσός επέλεξε να γίνει ο έλεγχος για την πιστοποίηση του προγράμματός της από την αυστηρότερη εταιρεία πιστοποίησης ISO, τη Lloyds Register Quality Assurance Limited (LRQA), διαπιστευμένη από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS) και αναγνωρισμένη σε όλη την Ευρώπη.

Προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση, την περιοχή επισκέφτηκε πολυμελές κλιμάκιο εγκεκριμένων επιθεωρητών που μελέτησαν εξονυχιστικά τη συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου, διενεργώντας τρία πολυήμερα στάδια ελέγχου τεκμηρίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με έλεγχο των δεδομένων και των στοιχείων, αλλά και με τη διενέργεια αυτοψιών και συνεντεύξεων από τυχαία επιλεγμένους εργαζομένους.

Ο έλεγχος τεκμηρίωσης από τον φορέα πιστοποίησης έγινε σε δύο επίπεδα: στο διαχειριστικό και στο λειτουργικό.

Για τον έλεγχο τεκμηρίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε διαχειριστικό επίπεδο, οι επιθεωρητές μελέτησαν τα σχετικά έγγραφα, ήλεγξαν την Περιβαλλοντική Πολιτική της Ανώτατης Διοίκησης της εταιρείας, την οργάνωση και δομή του συστήματος, καθώς και τη συμμόρφωση και εφαρμογή των νομοθετικών και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων, και διαπίστωσαν ότι υπάρχει εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, ενώ και η επικοινωνία γίνεται σωστά σε όλα τα επίπεδα, από τον Γενικό Διευθυντή μέχρι και τον τελευταίο φύλακα.

«Είναι σημαντικό ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται είναι συμμέτοχοι και ενημερωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως. Δεν έχει κανένα νόημα να αναρτούμε την Περιβαλλοντική μας Πολιτική στο site και να τη δημοσιοποιούμε αν δεν τη γνωρίζουμε καλά όλοι μας, αν δεν έχουν ενημερωθεί όλοι πρόσωπο με πρόσωπο, αν δεν συμμετέχουμε όλοι» εξηγεί η Έμμυ Γαζέα, Διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ελληνικός Χρυσός .

Στο λειτουργικό επίπεδο, οι επιθεωρητές διενήργησαν τον έλεγχο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με επιτόπια αυτοψία σε όλους τους τομείς και σε όλες τις διεργασίες τω εγκαταστάσεων της Ελληνικός Χρυσός. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων: αφού έκαναν αυτοψίες στο πεδίο, διαπίστωσαν ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και περιλαμβάνει την παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων (ποιότητα νερού, εδάφους και αέρα, εδαφικές δονήσεις, όχληση από το θόρυβο κ.ά.). «Για καθεμιά από αυτές τις παραμέτρους, η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει τη βέλτιστη τεχνική ανά τον κόσμο. Πιστοποιήσαμε ότι τηρούμε τους περιβαλλοντικούς όρους και ότι είμαστε σύννομοι, όχι μόνο με την ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή. Είμαστε ήδη ένα σκαλοπάτι πάνω από τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό», μας λέει η Έμμυ Γαζέα.

Συνεχής έλεγχος

Μπορεί η Ελληνικός Χρυσός να πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001: 2004, ωστόσο ο έλεγχος δεν σταματά εδώ. Κάθε χρόνο το πιστοποιητικό θα ανανεώνεται και η εταιρεία θα αξιολογείται εκ νέου για την τήρηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων που η ίδια έχει θέσει, και η περιβαλλοντική της απόδοση θα ελέγχεται εξονυχιστικά. Οι επιθεωρητές του φορέα πιστοποίησης θα επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός, θα μελετούν τα στοιχεία και δεδομένα (έγραφα και αρχεία), θα κάνουν επιτόπια έρευνα και θα εξετάζουν εάν το πρόγραμμα για τη διαχείριση του περιβάλλοντος της εταιρείας τηρείται απαρέγκλιτα.

«Εσωτερικό στοίχημα»

Γιατί μπήκε η Ελληνικός Χρυσός σε όλη αυτή τη διαδικασία, αφού το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης τηρεί τους όρους που θέτουν η ελληνική και η αυστηρότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία; «Γιατί το κάναμε; Ήταν ένα εσωτερικό στοίχημα. Όλης της εταιρείας. Όχι μόνο του Τμήματος Περιβάλλοντος. Και χαιρόμαστε πολύ που το κερδίσαμε», απαντά χαμογελώντας η Έμμυ Γαζέα ενώ ο Αριστείδης Χατζηβαμβάκης, από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Ελληνικός Χρυσός και συντονιστής του ISO 14001 μας λέει: «Ο σεβασμός για το περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας ανάπτυξης. Στόχος μας είναι να πάμε πέρα από τη συμμόρφωση με τους νόμους, δημιουργώντας το κατάλληλο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ενσωματώνοντας ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές σε όλες τις διεργασίες της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. Το εργαλείο που θα μας βοηθήσει για την επίτευξη των στόχων μας είναι η πιστοποίηση και η εφαρμογή του προτύπου ISO 14001:2004. Αυτό θα δημιουργήσει αξίες στους πελάτες μας, στην τοπική κοινωνία αλλά και στην ίδια την εταιρεία. Τώρα κάναμε μόνο την αρχή. Στην πορεία μας, όλοι μαζί, διοίκηση, εργαζόμενοι και συνεργάτες, με τη βοήθεια και του προτύπου, θα εργαστούμε για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης».

Last modified on Monday, 12 January 2015 13:53

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc